Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční nabídka supermarketu

Platnost od 16.3 .2016 do 22.3 .2016


Akční nabídka supermarketu - strana 3     

Akční nabídka supermarketu - strana 3

• 10000 g • v na nabbíd bííddccee taak ttak aké česn čees esn ssnneeko ekkkoová vá kklobás klo loobbás báás ása 100 00 g za 10 za 110, 00,90 90 Kč Kč 1390 Strriipt St ptýz ýzky ky 7 909,90( • 100 00 g • v nna nab abídc ab íídddcce ttak ta aakké ppárk áárrk árk rky Klau llaaauusov ssoov ovky ky 100000 g zzaa 5,9 1100 5,,990 Kč Kč super cena E MÁ RREETR RO KKrráálloovvsskká peče pe čennáá šunka unkkaa un • 100 00 g • neejjvy vyšší vy šššíí ja šš jakos jakos koos ost • bez ez lep epku ep kuu, só ku, sójjii a gllut uuttama aam maannuu E62 m E66221 E6 -20 % BC FA R Kráállovsk Kr oovvsk ská kklloobbás ása RUJEME ČE PO É SK To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice POD OKUSTE CHUŤ NAŠÍ SVÁTEČNÍ ŠUNKY ŘE A VÝRO 2190 26,90) -18 % Velilikono Ve kono ko noččnní uuzzeenná ná rolloovaná ro vaná va ná plleec • 10000 g • ba baalen lleeenní len cca ccc ccaa 50 50000 g 11 9015,501 Toče To čený ný šuunnkový kový ko vý saalláám m • 1100 0000 g 1190 16,501 ve v epř přov ové ký ký ttyy -27 % -23 % PPooolililiča čan • 100 00 g 1690 19,901 Kuře Ku řecí cí náářřez řeezz DDuuššeennáá šun unkkaa kul ulat atá • 1100 00 g • ssttaan 00 and nnddard aarrd rdní ní jak jjaaakkost jakost oossstt 11 90 • 1100 00 g 00 -15 % 1090 14,901 -26 % super cena Angl AAn nggl glic lic ická ká krrkkoovvič ička ka 14 90 • 100 00 g super cena Kladenská pečeně • 11000 g 13 90 19,901 SLEVA 30% SSaalá alá lát ál ála krab krrab ab • cena ena en na za za 10 100 g • v nnaabbíd bíííddce ce ta ttak aakké Salá Saalá lláát át baav bbav avoor ors rský rs ský ký pá ppár áárkkov koov oý ový • 11000 00 g za 111,9 1,90 Kč 1, 1,9 1190 15,501 -23 % SM 11 170x280 V06 ZAKLAD 01-08.indd 3 10.03.16 16:42