Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Aktuální leták Kauflandu

Platnost od 17.3 .2016 do 23.3 .2016


Aktuální leták Kauflandu - strana 31     

Aktuální leták Kauflandu - strana 31

INZERCE TE STĚHUJEHO ? SE DO MENŠÍ    !"#$%&          ! "!#$ !$ ! $ # $%&$$  #' $  $ ! ((()* !+ ! ! , (-. /  !+ $ !+     000)*/ , ! + %"/  !  $! ,%1  !%%2 %% 3    #$ $ + !+ /$ " #$   ! 4--) *% 5   ,  /$' 2$  $ ! $  ' 3#$ 6  $ / ! "!% 3 !  7 '         ! " #$$ %$ &'#$(  & ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN A DALŠÍ DOPLŇKY A ZAŘÍZENÍ. 3UDFRYQtNFHY\FK\VWiYN\]ERçt 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH bezchybné naskladnČní/vyskladnČní zboží na prodejny, naskladĖování/vyskladĖování palet s pomocí vysokozdvižného vozíku (jen v pĜípadČ, kdy je zajištČna odborná zpĤsobilost) podle skladových pĜíkazĤ, logistických pravidel a pokynĤ vedoucího, dodržování nastavených procesĤ skladĤ. 3RçDGXMHPH • Základní vzdČlání • Ochota pracovat ve smČnném provozu • Trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • Možnost seberealizace a osobního rozvoje • Motivující mzdové ohodnocení • Práci v dynamickém kolektivu • Pracovní smlouvu na dobu neurþitou • DĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • Další nadstandardní benefity • Jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz TEL.: 774 121 121 NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! VÝKUP AUT OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 Půjčit si u nás je hračka Peníze v hotovosti hned SāLSRGSLVXVPORXY\ 844 333 333 www.provident.cz Týdeník Kaufland do Vašich schránek Tady jsem správně! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Zbuzany, Košíře přijmeme: DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, tel. č.: 251 051 519 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz www.kaufland.cz AAS 31 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 120