Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nový leták Albert hypermarketu

Platnost od 23.3 .2016 do 29.3 .2016


Nový leták Albert hypermarketu - strana 4     

Nový leták Albert hypermarketu - strana 4

99 • chlazená • 1 kg Vepřřov Ve ová vá krrko kovi v cee s koosstíí – plátk vi láátk tky 9159,000 • ch chla chla laze z ná • 1 kkgg 9990 115,002 -13 % SLEVA 37% Hově H Ho ovvě vězí ězí z pře řředn edn edn dní be bbez ez ko koost sstti – kkllliž ižka iiž žka ka Krůtí Kr ůtí st ůt steh ehen ennníí plá láte átteek • chlaze laaze zeená ná • 1 kg ná • do vyyppro rodá dání ní záás ásob ssob ob ob • ch chla chla laze laze zený ný • 1 kg • ppůůvvood Ma Maďďaars Maďa rsko skkoo Kacchhna Kach Ka hnnaa 119 90 149,902 84 90 114,902 • cchhlaazeenáá • 1 kg kg 119 90 149,002 -19 % -20 % -26 % VVýr Výro Vý ýrroobe bek z ml mleetttéh ééhho ma mas m assaa – mix ix • ma massnnnýý po poolo lotto lo tova ova vaarr • 44880 g • 1 kg kg = 62,30 2,30 2, ,30 30 Kč 29 90 42,90) JJeehn ehhnněč ěčí ko koleeno kole no s ko kostí stí – vccel st elkkuu • ch chllaaze aze zené né • 1 kg kg • ddoo vyp yprrooddáání ánníí záássob ob • cchhhla laze lla azená zená ze ná • 1 kkgg 69 90 87,90) -20 % 399,00* -25 % -30 % Kuřřeecíí stteehn Ku ehhnna 299 Kč Vinnnná klo Vi kllob kl oobbáásssaa •m maassnný ppoolo masn l to tova var • chllaazená zeená ná • 1 kg kg 8990 8490 114,902 169,002 -49 % Pannggas Pa as RUJEME ČE PO E BC FA R MÁ É SK POD -21 % ŘE A VÝRO MRAŽENÉ • 80 800 g 800 • 10 100 g = 10 10,662 Kč Kč • uuvveden eden ed ená ná gram gram gr amáž áážž je čissttá hm či hmot otno nost st masa Kapr KKa apr apr pr fileett chl h az azzen ený en RYBA TÝDNE Kapr filet chlazený KAPR FILET: Velkou výhodou je jejich snadná a rychlá kuchyňská úprava. Díky nepřítomnosti kostí se velmi lehce porcují. Z kapřích filetů si můžete snadno připravit například smaženého kapra bez kostí. K oblíbeným úpravám kapřích filetů patří též jejich grilování. KAPR PODKOVY: Podkovy z kapra vznikají příčným rozdělením opracovaného trupu ryby na stejně široké části. Kapří podkovy nabízejí široké možnosti pro nejrůznější typy kulinářských úprav. HM 12 295x324 ZAKLAD V06 01-08.indd 4 • 10 1000 g • po pouz uze v pr prod oddejná ejná ej n ch c s ob obssl sluh uhov ovan van anýým m ússeekkeem čerstv če čers rstv rs tvýc ých ry ých ryb yb • v naabbíídc dce taakkéé kappr file let,t, vaku va vaku kuov ově ov vě ba b le lený ný, ný ný, 1000 g zzaa 266,,900 Kč, č, kaappr podk po odk dkov kov ovyy vol vooln lné a va vakuov kuovvě ku bale ba aleenéé 100 00 g za 15 15,90 ,990 Kčč 2390 super cena 15.03.16 15:43