Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - aktuální noviny

Platnost od 30.3 .2016 do 5.4 .2016


Supermarket - aktuální noviny - strana 2     

Supermarket - aktuální noviny - strana 2

Vepřová pečeně bez kosti – vcelku 99 • ch chla hllaazzeená ená ná • 1 kkgg Vepř Ve epř přov oovvvýý bo bokk s ko kost osttí – vc vceelllku ku ku 9159,0020 7990 • chla hhlla lazen zzeen ený • 1 kg kg 89,90) -11 % SLEVA 37% 5490 69,90) -21 % Výro Vý robbeek z m z  mlleettéh ého hovvěězzíího ho ho mas assaa • 360 60 g • 1 kkgg = 152, 152, 55222,,55 Kč Kuře Ku řecíí stteehn hna • 1 kgg • chla hlaazen azen eenná ená 67 90 87,90) KKuuřřeecí cí křříídl dla 62 • 1 kkgg • chhla hllaazen zen ze ená 90 72,90) -22 % SSlllep eppiice ep ice le ic lehká hká hk • mraž mraž raž ra ažená ennáá • 1 kg en kg • hmot mot mo otnnos nooosst 1–1, 1–1, –1, –1 1,7 kg 36 90 49,90) -13 % MÁ E ŘE A VÝRO BC BC E POD RUJEME ČE PO É SK FA R FA R MÁ É SK POD -26 % RUJEME ČE PO ŘE A VÝRO Pang Pa ngaass filet ettyy Krůt Krůt Kr ůtíí jjáátr tra • 5500 00 g • m 00 mrraaže ažená až žžeená ná • 1 kg kg = 443, 433 8800 Kč Kč • 24 24400 g • 100 00 g = 10,38 10,,38 10 ,33388 Kč Kč • uved ved edená eennnáá gr graamá am máž je má hm hhmo mootn m ttno nnoost st be bez bez ez ggllazu azu az zurryy 2190 29,90) MRAŽENÉ -26 % 2490 52,90) -52 % MRAŽENÉ MRAŽENÉ Fiilé Fi lé por lé oorce orc rce ce bez ez kos osti stiti • 3000 g • 1000 g = 16 1 ,,64 6644 Kč Kč • uuved ved edeená ed náá gr gramá am am máážž je hmo moottnos mot nost ost bezz ggla ost lazu zzurry 49 90 68,90) 4990 76,90) -35 % -27 % RUJEME ČE PO E BC MÁ É SK FA R • 400 4000 g • 1100 00 g = 12 00 12,48 48 Kčč • vvybr ybr ybrané b aanéé dr druhy uh uhy POD Hoto Ho ttoovváá jíd ídlaa ŘE A VÝRO MRAŽENÉ 100 000% garaancee kv k ality aliityy – zár ali zzáru árru ááru ruka ka vrá vrácen ácen cení peně eně něz. ěz. z. Akc Akkcce ttrvá Ak rrvvá rvá vá do do od odvol odvol vvool o ání áánn . PPodr odr od ddrob obná obn bbnná prav rraaavvidl idla d a na w dla www ww. w ww w alb albeert rtt.cz cz a v prod cz oddeejn odejn j ách jn jnách ách ác ch Al AAlber lber beert bbert ertt.. GGar Gaaar aranc ance an aanc nc n e se vztahu vzt ztahu a jjee naa potrav potrav pot raviny iny, ny, koosm sm meti e iku, kuu,, drroge ku oogge gerii r i, hhygi rii, ygggienu yygi nnuu a hhyg ygien ieenick eennnick ick ic ccké papí ppíírov ovéé pprod ové ro ukt ro rod ukktty, y, péč pééči o zu zubyy a kkrmi rrmi mivo vo ppro r zvvířa ro ířaata íř taa zak zakkoup zakoup ouuupené enné v pro pprrodej d jně de n Alb Allbert e t. Z gara arrance arance cee naa ppo potra otra trr vin viny ny jjsou sou vyylou loučen oučen čeny aallk če lkoho llko kkoohol holick ho cckké nápo nápo áppo p je, jee, e, taabák báákkkové bá oovvvéé vvýýrobky ové rrooob rob obky bky a gast gast astro aas stro roo pr provoz ppro roovoz ozy zy (res r taurac re tau a rrac au a e/k /kavá /kavá kavá avvárrny rny). y).). AH AHO H LDD Cze zech Rep Republ Re epubl uubb ic, ubl iccc, a. a. ss.., si vvyh si yhhraz rraaz raz aazuje zuuje jjee pr právo ráv ávo vvoo zm změěny změny ěnnyy ppoodmí dmínek dm míínnek m neeekk ak akccee či č jjej eejjího jího ího íh ho uk ukonč konč onnčení ončení enní ní be bez náhr bez ááhhhrraady ady, a ttoo fo fformo ormo rmo mou m ou ozná zznnámen me í na me na w www. ww aalb ww. ww albeert errt rt.cz .ccz c a nnaa ppro rroodej eejnác nááácch. nác h. SM 13 170x280 V06 ZAKLAD 01-08.indd 2 23.03.16 15:38