Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket - aktuální noviny

Platnost od 30.3 .2016 do 5.4 .2016


Hypermarket - aktuální noviny - strana 16     

Hypermarket - aktuální noviny - strana 16

39 Batáátty Ba Batá 26 90 49,90) • 1 kgg 934,90)0 -20 % Zp Zpe pe esst stř ttřet ete t te si jjíd si jíde elllníče eln če ek vyyyn vyn v nik ka k ajjic cím íími mi sla lla ad dký dk kýým mii b amb bra mbor ryy - jso ssou ou u v ýýborn výb o né nap or ap apř př. jak jjako ak ko p e eče č ené é hr hr hra ra anol n ky no ky s b yyli lin nko k vým kovým ko v ým ý d pem di m SLEVA 22% Banány Premium 1290 • 1 kg kg 17,901 -27 % 8990 Jaho Ja hody dy kaz azeetta • 1 kkgg 119,902 -255% % Mrkkeev sv Mr svaazzeekk • 1 ks ks 26 90 34,90) RRaajččat ataa ko kokt ktteejjlo lovváá • 500 00 g • 1100 00 g = 55,,3388 Kč 00 Kč HHroz Hr roz ozny ny bílílé bezs be zseem meennné • 1 kg kg -22 % 6990 89,90) -22 % 990 12,901 -23 % OOkkurrky ky sal alát átovvé átov hado ha dovvkky ky • 1 ks ks Peelarg laarggonniee 69 90 89,90) • 10pa 00ppackk -22 % Fuuch chsi ssiie • 10pa 0pack ckk 79 90 99,90) -20 % Nakupte nad 400 Kč a zzískejte slevu 1 Kč/l. PPři Př ři nnááku kupuu nadd 40000 Kč od 1. 44.. do 3. od 3. 4. 20016 1 vee vyb ybra raný ných ých ch hyp yper erma er mark r et ettec ech ec ch Albbeerrtt s čeerrpa Al rppaaccíí sta tani nniicíí dost do staanneette ku k pon poon na mim na imoř moř ořád ádnnoou ád slevvu 1 Kč sl slev Kč/l / itr itr PH it PHM na vybra na ybbraný ranýýcchh čeerrrpa ra pací pa cích cí stan st aniccíícch AAllbe an bert bert rt. $ pon lze lzze up u latn laatn tnitit od 1. 1. 4. do do 100.. 4. 20016 16. 6. KKuupo Nabbídk Nab íddka nepl íd nep epl pplatí atí v  v hy hhyp yyperm errm mark arrkketech ar arke eteech ete ch BRN BRNO BR NO – Gale leer eriee Vaň erie Vaňkkko Va kov oovkka, kaa JI JIHLA HLA LAVA LA VA – CCitity ityy Paark rk LI rk, LIBER LIBER ERREC – ul.l. Budyší Budyší Bud yyšší š nnsk nsská, á, MOS MO OST – OCC CCeentr OS OST ntral al, OOLLOMOOUC U – Gale alerie Ša Š nt nto toovk vk , OSTR vka S AAVA AVVA – FFor Foo um m Nov ovvá KKaro ová aro rroolin lili a, a PRA PRAAHA HA – Gal aleri aleri al eriee Harf Harf ra rf Do ho Do hodno hod not oty nákupu ákkupu áku pu se se ne nep e očí číítaj ta í zzálo álohy ál álo hhyy na na vra r tné néé oobbaaly ly ly. Maa im Max imá máální m lní od odbběrr př p i vyyuž užití itití té této éto to slevy sleevyy jee 10 100 100 00 l PHM PHM na  nna a 11 ttank nkková ování. ání. n SSezznam ní nam m ččeerpa rppacícch sta t nic tan ic na nal allezn ezn znete et et n www na ww w.alber .aalber .al b t.c be t.cczz/n /n / ase assse-pr prode odd jny nyy/cer erpac rpa ppacci-s -sstan ta ice ta c. Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická i ká 117 117, 158 00 P Praha h 5–N Nové éB Butovice. t i V Veškeré šk é zboží b ží prodáváme dá á v množství ž t í obvyklém b pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 30. 3. do 5. 4. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 13/16 HM 13 205x297 V06 ZAKLAD 10-16.indd 16 22.03.16 16:45