Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketu Albert

Platnost od 6.4 .2016 do 12.4 .2016


Leták hypermarketu Albert - strana 6     

Leták hypermarketu Albert - strana 6

• mražená • 500 g • 1 kg = 43,80 Kč 21 939,90)0 Kuře Ku řecí cí říz ízky ky •m mrraž raažženné • 50 500 g • 1 kg kg = 999,,80 80 Kč 49 90 69,90) SSllep epiicce lleehkká •m mrraž ažeenná ná • 1 kg kg • ka kalliibr br 0,9 ,9–1 –1,,77 kg -28 % 36 90 49,90) -26 % SLEVA 45% MRAŽENÉ 99 90 139,002 -28 % MRAŽENÉ • ch chllaaazzzeené né • 1 kkgg • pů půvo vod Ma Maďars ďars ďa rsko ko -22 % • ch chla lazeennáá • 1 kkgg -25 % RUJEME ČE PO MÁ E É SK FA R 29 90 39,90) 69 90 89,90) BC • ma masn sný ný ppoolooto toova vvaar • 33000 g • 1 kg kg = 99, 9,7700 Kč Krů Kr růůt ůtítí ssppod oddní odní ní stteehn ní hno KKuuř uře řecí cí prrssa s ko kost stí POD ŠŠvvéd édsk ské m maaso sové vé kul uliččkkyy MRAŽENÉ ŘE A VÝRO 49 90 74,90) VVeeeppř přov ová já játtrra • cchhllaaze zennáá • 1 kg kg -33 % Hoov H ovvě věz ěězí zzíí přřeedn dnníí be bez kost kosst ko stiti – kr krk VVýýro roobe robe bek z ml be mletéh ettééh ého ho ve vvepř eepř přřoovvééhhhoo ma masa m asa sa sa • 4880 g • 1 kgg = 93, 3,60 60 Kč 44 90 61,901 • ch chla lazený zeennýý • 1 kg • ddoo vyypproodání dání dá ní zzáássoob Maakkr Ma kreella uz uzeenná • ce cennaa za 10 100 g • oobbsl sluhhovan sluh ovan ov aný ús aný úúse sseeekk -27 % HM 14 295x324 V06 ZAKLAD 01-08.indd 6 -20 % 11 90 super cena Praž Pr ažžma ma krrááloovská ma vvsská ká RYBA TÝDNE Pražma královská Pražma má bílé, pevné, šťavnaté a velmi chutné maso. Pražma se nejčastěji smaží, griluje nebo peče například v krustě ze směsi mořské soli, bílků a koření, což jsou spolehlivé postupy, při nichž se maso nerozpadne. Její chuť ladí s bílým vínem, citronem, různými bylinkami, mandlemi či rajčátky. 139 90 175,002 • ch chla laze azeenáá • vvooln lná lná • ppoouz uze ze v pr p ooddejná ejjnáácchh s ob obsl bsl sluh uhhov uhov ovaannýým ovan m úseekem kem ke čers če rstv stv t ýýcch ryb ryyb • v naabíd bídc bí dce ta také akkéé Pra ražm ž a kkrráállov o sk ská vaku vaaku k oovvě baalená leená n 100 g za 34, 10 4,90 90 Kč 3490 39,90) -12 % illluust iilu sttrrrač str aaččn ačn ční fot fot oto to 29.03.16 19:32