Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketu Albert

Platnost od 6.4 .2016 do 12.4 .2016


Leták hypermarketu Albert - strana 7     

Leták hypermarketu Albert - strana 7

VVeepřřovvá eeuuro ro šun unka ka 12 90 16,901 • 1000 g • st s an anddaard rdní dní ní jakkosst SSttrriipt ptýz ýzky ýzky ky 7 909,90( • 100 1000 g • v nabí naabbíídc d e taakéé pár á ky ky Klaaus usoovvky vky ky 1000 g zaa 5,990 Kčč 13 super cena -20 % -23 % 90 19,901 17 90 MÁ E BC FA R To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice RUJEME ČE PO É SK POD Nová Re tro ř ada Alber t bez komprrom mi s u –b be ezz llepku, sóji a glu t aman anu sodného (E E6 62 21) 1). ŘE A VÝRO RETR RE ETR TRO Pa Papr prik iká káš áš • 100 100 g 10 • beez le lepkku,, sój ói a glut ggllut utam aman anu so s dn dnéh dné ého E6 ého E621 211 12 90 Kráálloovvsk Kr ská kl klob obás bás ása • 11000 g • v na nabí abí bídc bídc dce taaké dce ké Čessnnek Če nek eková oovvá kkllob obása ása ás 100 g za 10 za 9,9 ,90 Kč Kč super cena -30 % Toččeený To ný šuunnko kový vý sal aláám ám • 11000 g Klad Kl aden aden ensk ská pe ská peččeeně ně • 10 100 g 11 9015,901 -25 % 16 90 19,901 9 9013,901 KKuuřecí řecí ře cí nář ářeezz • 1000 g -15 % 10 90 14,901 -26 % Polliiča Po čan -28 % • 10 100 g Salláát à la Sa la krab rab ra • ce cennaa za 10 100 g • v nabí nnaabí bíddcce ta také ké Šveejjků Šv jků kův saalát lát lá 1000 g za za 9,990 Kč Kč Angglliiccká An ká krrkkov oviččkkaa • 11000 g 14 90 super cena 19 90 24,90) -20 % Šuunk nkkaa Zv Zvon vonnaařřkaa • 10 100 g 100 • ne nejvvyš y ší ší jak a osst 95 % vepřové kýty 100% 10 % garan arran ancee kvaalility lity – zár áruk ruk ukaa vr vrác áccen e í pe peně něz. z Akkcce trrvá z. vá do oodddvo volání vo volá láání ní.. Po Podr odrrob obná ná pra ná ravviiidl dlaa na dl na www w.a . lb lber ert. t cz cz a v proodejn deejn jnác áchh Al ác A be b rt r . Gaara ranc ancce see vzzttaahhuujje na n poottra ravviiny iny ny, ko kosm smeetttik sm iikku, u, dro roggeeri rii,i,i, hyg ygiieenu nu a hy hyggiien hygi enic ické ic ké pap ké a ír írovvé pr írov p od odukkty oduk ty, pééči či o zub uby a kkrrmi uby m vo vo prroo zví vířa řřaata t zak akou oupe peenéé v pro rode odeejnně AAllbert beertt. Z ggaara raanc nnce nc ce na na pot otra ravi vviiny n jso sou vy vvylo ylo ylo louččen louč enyy al alko koho h liickké ná ho n ppoojee, ta tabá abá báko k vé vé výr ýroobbky ky a gasstr t o pr provvoz ozzyy (res (r esta es ttaaur urac aacce//ka kavá kavá várn rnny) y). AHOL y). AHOL AH O D Cz Czec ech ch Re Repu epu publ blic ic,, a. ic a. s.,, si vyyhr hraz raz azuj uje pr uj ppráv ráávvo zm změěnny po podm odm d ín ínek eekk akce kce ččii jej kc e íhho uk ukkon oonnččeenníí bezz náhhraady dy, a ttoo for ormoou oz ozná nnááme menníí na ww www w..aallbe lbe bertt.ccz a naa pro rode dejnnáácch. dejn de h. HM 14 295x324 V06 ZAKLAD 01-08.indd 7 29.03.16 19:33