Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nový leták supermarketu

Platnost od 13.4 .2016 do 19.4 .2016


Nový leták supermarketu - strana 4     

Nový leták supermarketu - strana 4

Kuře chlazené • 1 kkgg 49 Kuře Kuře Ku řecí řecí cí říz ízky ky 979,90)0 • mraž mraž ažžeené ažené enné • 5500 500000 g • 1 kgg = 10 1009,80 109 099,80 80 Kč 80 Kč 54 90 69,90) -21 % SLEVA 37% KKuuře řecí řecí cí zad adní čtvvrrtk čt čtvr tky RUJEME ČE PO -17 % E BC • chl hla hla lazen zenné ze • 1 kg kg -11 % E 114 90129,902 FA R Hově Ho Hově vězzíí drš vězí ršťkky RUJEME ČE PO É SK POD ŘE A VÝRO MÁ Výro Vý robbeek z m robe mlleettééhho masa ma sa – mixx • 48800 g • 1 kgg = 104 1044 Kč Kč BC FA R MÁ 59 90 72,90) • 1 kg kg • cchhl hlaaze hla zen zen ené É SK POD MRAŽENÉ ŘE A VÝRO 49 90 61,901 -19 % 5490 149 Kč 67,90) -19 % 175,002 -14 % Hoottoová Hoto vá jíd ídlaa VVeepř přová ová pe ov pečeně peč ně na káám na men en RUJEME ČE PO É SK POD • 4400 00 g 00 • chl hhla llaazen azen zen ze ená • vvybr ybbbrrané yybr annné dr druuh druh uhy hyy • 1000 g = 13 13,7 ,73 73 KKčč 73 BC FA R E • chla chl hlazen hla zen enáá • 1 kg en kg MÁ ŘE A VÝRO 18 90 22,90) RYBA TÝDNE Pstruh kuchaný s hlavou Pstruh je v gastronomii tradičně ceněná lososovitá ryba, a to zejména tím, že ve svalovém tuku se nachází v průměru zhruba dvojnásobné množství klíčové omega 3 mastné kyseliny oproti jiným sladkovodním rybám. Pstruh je vhodný ke všem kuchyňským úpravám. Lahodné rybě nejlépe vyhovuje jednoduchá příprava s minimem přísad. -17 % Psttrruh Ps u kuc uchhaanýý s hl hlaavvou vou ou • va vaakkuově uovvě bbale uov a enýý al ale alený • ce cenna zzaa 100 100 00 g iililu lluustr usst str ttrračn trač aaččn ční ní foto ootttoo 100 000% garaancee kv k alility lity – záru zááru rruka ru kkaa vrá vrá rácen cenní peeně něěz. z. Akce AAkc Ak kkce trrvá rvvá vá do do oddvolání voolán vol án . Poodr ání odddrobn obná bná pprav rav ra aavvidl d a nnaa www. dla ww alb ww albeert rt.cz czz a v prod prod oddejn ej áách ch AAllber bert.tt.. Garanc Gaa anc Gar ancee se an vztahu vzt ztahu a je naa pot potrav raviny rav iny, iny ny, koosm sm meti e ku, kuu, u, drroge oge g rriiiii, hygi ygggienu n a hyg nu hygien ieen enick nick ccké paapí ppíírov ovéé prod prod ro ukt ukty, y, péč pééči o zu zubyy a kkrmi rrmi mivo vo pro pr zvvíířa řataa zakoup z koup zak ouupené enné v pro pprrodej d ně de n Alb Albert e t. Z gara arrance arance cee naa potra pootra tr vin viny ny jsou vyylou loučen ouče ččen eny aallko lkohol lkoho lk holick ho cké nápo nápo ápp je, jee, e, taabbák ák ákové ovvéé vvýýrrob roobky obky a gast gast astro as roo pro provoz roovoz ozyy (res r taurac tau a rac ra e/k /kavá kavá avvárny). rnyy)).. AH AHO H LDD Cze zech Rep Republ Re ub ic, ub ubl c a. c, a. s. s., si vvyh si yhhraz rraazuje raz azzuuje je pprrávo ávvo v změny změny zm ěěnnyy po podmínek dmí dm míínek m nek aakkce ne ce či č jjej ejího ej jíího íhho ho uk ukonč ončení on onč nčení ní be ní bez náhr bez áhrrady a , a ttoo fo ad formo formo rmou mou ozná mo zznnám men e í na w www. ww. w ww w aalb albeert errrtt.cz .ccz c a na na ppro roodej e nác ejnác áácch. h. SM 15 170x280 V07 ZAKLAD 01-08.indd 4 07.04.16 17:01