Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nové akce supermarketu

Platnost od 20.4 .2016 do 26.4 .2016


Nové akce supermarketu - strana 4
     

Nové akce supermarketu - strana 4

POCTIVĚ VYROBENÁ, TRADIČNĚ VYUZENÁ. Stojíme si za kvalitou svých uzenin. Nebudete-li spokojeni, vrátíme vám peníze. Vepřová plec bez kosti – vcelku 74 • ch chla hla lazená zennáá ze • 1 kkgg Královská slanina Veppřřov Ve ový bbook bez ko be kost kost sti – pl sti p át átkkyy, špal šp alík íky íky 9119,9020 10990 135,002 • chhla hlllaazen zeen enýý • 1 kkgg -18 % SLEVA 37% 129 90 HHoově ově vězí zí pře ředn dní bbeez kkooossstti – kklliižžka ka 149,002 • chla llaazzen zeeenná • 1 kg kg • do vypproodá oddá dánníí zás zzáás ásob ob Kuře Ku řecí eccíí stteehn hna • cchl hhlla hla laze zeenná • 1 kg zen kg super cena 4490 61,901 8490 114,902 FA R MÁ É SK RUJEME ČE PO -26 % E -27 % POD • 480 80 g • 1 kgg = 93, 9933 6600 KKčč 6790 BC Výro Vý ýroobe bek z m mlleettéh ého ého vveepř p oovvéhho m maassaa -12 % ŘE A VÝRO Voodň dňan ansk ská kkaachhnnaa kach • seeka ekkkaannýý • 400 00 g • 1100 0000 g = 3, 3,48 ,48 48 Kčč 1390 4490 19,901 69,90) -30 % -35 % MÁ Pizz Pi zza GGuuse sepp ppe pe • 270– 7000–442 425 25 g 25 • 100 00 g oodd 100,5 ,557 KKčč • vyybr ybbr brané né dr né druhy uhy uh PPaang Pang ngas as filet ety • 800 00 g • 100 100 g = 10, 10 10, 10 10,6 0 6622 KKčč • uved uved ved ve edená eden enáá gr en gram gramá am amá amáž máž jjee hm hmo motno mo tnno tno tn nost ost st bbez beez ez ggllazu azzu az zury ry ry E BC FA R ŠŠppen enátt lis isto tový tový vý RUJEME ČE PO É SK POD • chlaze hllaazzen hl hla zeeenná • 1 kg kg ŘE A VÝRO 8490 169,002 -49 % RUJEME ČE PO E BC FA R MÁ É SK POD MRAŽENÉ ŘE A VÝRO MRAŽENÉ MRAŽENÉ 100 0 % garance 00 ara raancee kv kvali vali alility ityy – záru áruka áruka ár ka vráce vráácen vrá ceníí peně e z. z. Akc Akkce trvá Ak rvvá vá doo ooddvol ollání ání.í. PPodr án odr od ddrobn bná prav bn prav avviidl iddla la nnaa www ww.alb ww. w w alb w. aalllbert bert errtt.cz cczz a v prod oddejn ejj áách ch AAllber bert.tt.. Garanc Gaa anc Gar ancee se an vztahu vzt a je naa pot ahu p rav raviny iny, iny y, kosm kosm meti e ku, kuu, u drroge ogg rriii, iiii, hygggienu n a hyg nu h gie hy ien ennick en ick ccké ppapí apí pírov pí o é pprod ov rrod ro oduukt od kkty, y, pé péčči o zzuubyy a krm péč r voo pro rmi p zvvíířa řataa zakoup z koup zak ouupené enné v pro pprrodej d ně de n Alb Albert e t. Z ggara arrance arance ara nce naa po ppotra otra trraavin viny jsou viny sou vyylou loučen ouče oučen ččeny čen eeny aalko llkohol lk lko k hho holick hol olliick ckkéé nápo náápo áppojje, jee, ttaabák bbáák ákov ovvéé vý ové výro roobk rob bkkyy a gast gast astro as troo pro provoz rovozy vozy ((res vo voz r tau res a rrac aacee/kkav avá várny). rnyy)).. AH AHO H LDD Cze zech Rep Republ Re ub ic, ub ubl c a. c, a. s. s., si vvyh si yhhraz rraazuje raz azzuuje je pprrávo ávvo v změny změny zm ěěnnyy po podmínek dmí dm míínek m nek aakkce ne ce či č jjej ejího ej jíího íhho ho uk ukonč onnčení onč níí be bez náhr áhr hrady ady, ady y, a to t fo form rmo m u oozná mou znnnáám zzná men e í na w www. ww ww. w aalb albeert errt rt.ccczz a na na ppro roodej e nác ejnác áácch. h. SM 16 170x280 V06 ZAKLAD 01-08.indd 4 14.04.16 15:37