Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nové akce supermarketu

Platnost od 20.4 .2016 do 26.4 .2016


Nové akce supermarketu - strana 5
     

Nové akce supermarketu - strana 5

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice Ostr Os traavvsk skkáá klobbás kl ása 12 90 15,901 9 9011,90. • 1100 00 g 00 E FA R BC POD É SK MÁ ŘE A VÝRO ŠŠuunk nkoovvá cciihla nko hla hl zauuzzeenná za 13 • 100 00 g • ruč uučn čně sklá čn sklá kklád ádan dané • 100 10000 g 21 90 26,90) -18 % RUJEME ČE PO FA R RUJEME ČE PO 90 17,901 ŠŠuunnkkov kovvé kkoole leno leno no • 11000 00 g • neejv ejjv jvyšš vyyšš yššššší jak ako kkoost st • beezz lep lleeeppku, ku, só ku sójiji aa g  gglu llut uuttama tama am am mannuu sod odnnéh néééhho E621 62211 62 É SK POD -18 % MÁ RETR RE TRO RO PPeeče ečeennáá ššuunka nka nk -16 % E • 1100 00 g 00 97 % vep 97 epřové řo ř ové vé ký ty ty BC Sels Se lský ský ký saallám ám ŘE A VÝRO 1190 super cena RUJEME ČE PO E ŘE A VÝRO É SK 7 909,90( E FA R MÁ BC POD BC FA R 11 RUJEME ČE PO MÁ RUJEME ČE PO ŘE A VÝRO É SK POD MÁ BC FA R E É SK POD -22 % ŘE A VÝRO Kýta Ký ta uze zennáá zená staarroč st star očes čeessská kkáá • 100 00 g 15 90 20,50) Javvoořřiicckké ppáárk Ja rky • 1100 00 g 00 • v nnaabbíd bííd í ce ce tak tak ta také aké JJavo avvo avo vořiřic řiicckkéé pár ppáár árkyy 180 800 g a Jav avoořic avo řřiic řické ické ké ppá pár árkkyy pi ppik ikkan annttní ant ní 180 180 80 g zzaa 119, 1999,,90 90 KKčč 90 super cena -20 % Dušená šunka kulatá -22 % RUJEME ČE PO E ŘE A VÝRO RUJEME ČE PO 13,501 RUJEME ČE PO MÁ Ruské veejjcce Ru ce v  v as aspi piku ku 1990 -20 % RUJEME ČE PO MÁ BC FA R ŘE A VÝRO E BC E É SK POD POD É SK FA R MÁ ŘE A VÝRO 24,90) • chla lazen zeeenné • 20 200 00 g • 10 100 g = 9, 9,95 95 Kč Kč • v nnaabbí bíd ídce íd ce tak také akké Rus usk ské vej ve eejjccee maxi, maaxxi,i, 150 max 15 g za 19 za 199,,90 90 KKčč RUJEME ČE PO E -26 % FA R • ccena ena en na zaa 10 100 g • v nnaabbíd bíííddce ce ttak aakké Pom ooma ma mazán zánnka zá ka à la la krab a s jjog joog oguur urt rtem em, m, m, 10 g zaa 99, 100 9,9 ,,990 Kč Kč 990 É SK Poma Po mazzáánk ánk nka cceelleero rová vá - ggrrón ónsk ská BC ŘE A VÝRO POD MÁ BC FA R E É SK POD BC FA R MÁ É SK POD • 10 100 g • st staannddaard rdní ní jak akos ost ŘE A VÝRO Vychutnejte si pocti tivou u kvalitu. Nov ováá Retr etroo řada ř ada da Al Alber bertt bezz kom ber k pro promi miisu – bbez e lep ez lepku eppku ku, u, só sóji j a glut ji glut lutama utama amanu sod am sodnéh dného néhho (E62 E 21). E6 1)) SM 16 170x280 V06 ZAKLAD 01-08.indd 5 14.04.16 15:38