Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nové akce hypermarketu

Platnost od 20.4 .2016 do 26.4 .2016


Nové akce hypermarketu - strana 7
     

Nové akce hypermarketu - strana 7

Debr De breeccín brec ínsk ské pá párk párk rky pprreem mium ium iu 12 90 16,901 • 10 100 g 100 -23 % 11 9014,901 • 50 500 00 g • cennaa za 10 100 g = 44,,7788 Kč -20 % RUJEME ČE PO 23 90 29,90) -20 % RUJEME ČE PO 79 90 BC E E BC MÁ ŘE A VÝRO Trram Tram mps p ký ký sal alám ám m • 10 100 g FA R • 44880 g • ceena na za 11000 g = 16 16,65 ,665 Kčč ŘE A VÝRO FA R FA R MÁ Pejs Pe jska karroova kar va zla lattáá vyyssooččin ina na RUJEME ČE PO É SK POD É SK POD É SK POD Maaso M aso sováá seekkkan aanná MÁ 11 9015,901 ŘE A VÝRO 9 9012,901 TTooas aasto sto ttová ová vá cih ihla la • 10 100 00 g -25 % super cena E • 1100000 g • v na nabí bídcce ttaakkéé šunnkková šu šunk ová kl ov klob obás bás ása 28 280 g za 366,,9900 Kč za BC Šunk Šu unk nkov kov ová kkllob obbás ása áás sa POD E • vvýýýbě bběěěro rová ro vá jakkos ost • 10 100 g 90 22,90) MÁ E 18 FA R KKrrůt ůtí šu šunnkka pr pro dděěttii RUJEME ČE PO É SK POD ŘE A VÝRO BC BC E MÁ ŘE A VÝRO BC FA R FA R MÁ RUJEME ČE PO É SK RUJEME ČE PO É SK POD -23 % ŘE A VÝRO Debr Debr De breecccín brec íínnsk skkáá pe peče čeně ně 13 • 10 100 g 100 90 -17 % Česk Če ská šu ská šunnkka • vvýýýbě běrová bě rovváá jak ro akos ost • 10 100 g super cena 15 90 21,901 E MÁ 13 90 16,901 E POD RUJEME ČE PO BC BC ŘE A VÝRO É SK • 10 100 g MÁ FA R Kuřřeecí Kuře Ku cí saalllám ám zau ám auze zzený ennýý FA R 83 % krůtích prsou RUJEME ČE PO É SK POD -27 % ŘE A VÝRO 19 90 23,90) -17 % -16 % MÁ E POD podíl masa vepř8o4vé%kýty 88 % RUJEME ČE PO BC E BC ŘE A VÝRO FA R FA R MÁ • 10 100 g • v nnaabbíídc dce taakéé Mor orrta tade tade ta dela la 80 g za 44,9900 Kč za • it itaallssk ská ká sp speci eciiaalilita ec ttaa É SK RUJEME ČE PO É SK POD Moort M rtaaddel del ela Ru ela Rustic stiicca st s pi pissttác áciieem ácie mii ŘE A VÝRO Nová Re tro ř ada Alber t bez komprrom mi s u –b be ezz llepku, sóji a glu t aman anu sodného (E E6 62 21) 1). 100% 10 0% % garan arran ance ce kvaality lility ty – zár á ukka vr vrác áácceenní pe peně peně nězz.. Akce kcce trvá trrvá v do odvo oddvolá voláání vo ní.í. Po Podr drrobbná ná praavi v ddlla nnaa www w.aalber lbber ert. t.cz cz a v pro rode dejn de jnác ách Allbe ác bert. rtt. Ga G ra ranc nce see vzt nc ztahhuj uje naa potra ottraavviin iny ny, ko kosmet sm met etik iku, ku, u dro r geeriii,i, hyyggie gieenu nu a hyg ygieenniicckké ppaappííroovvéé pro r dduukkttyy,, péčči o  o zu zuby zuby by a krmi krm kr miivo pro zví vířa řataa zak akou oupe oupe pené né v pro rode rode dejjnně Al dejn Albert beert rt.. Z gaara r nc nce na na pot otrraaavi vinyy jsou vi sou vy so vylo yloouuččeenny aallkoohoolilicckké nnáápo pojee, ta tabáákové koové výr ýrob o ky ky a gassttrro pr provoz ovozzy (r ov ( es essta ttaaur urac urac ace/ e/ka kkaavárn várn vá rnyy)). AH rny) AHOL O D Czzec ech Re Republ puubl bliiccc,, a. s..,, si vyhr vvyyhraz hhrrazuj azuj az uje pprráv uje ávo zm ávo změěnny po poddm mínek ínnek ek akc kce č jej či ejíh ího íh ho uukkon o če čení nníí bezz náh áhra r ddyy, a to to foorrm mooouu ozzná nám meení ní na ww www. www. w.albe w.al aallbe bertt.c .cz cz a na na prroode d jnnác áchh.. HM 16 295x324 V06 ZAKLAD 01-09.indd 7 12.04.16 19:04