Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny hypermarketu Albert

Platnost od 27.4 .2016 do 3.5 .2016


Akční ceny hypermarketu Albert - strana 12
     

Akční ceny hypermarketu Albert - strana 12

19 926,90)0 BASIC mouka 6 • 1 kgg • vy vybr ybr b an ané dr druhy uhhy 98,90(0 SLEVA 22% SLEVA 26% BASIC řepkový olej •1l MAX. MAX. 1 druh 16/1 DEN KS 11KS/ /1 DEN 3490 50,90) -31 % 7990 109,902 5490 12990 79,90) -27 % -31% 186,002 -30 % Kečup Spak Gourmet Missis Vaječný Sen likér Zámecké vinařství Bzeenec Ludwig Culiinary selection • 900 g • 1 kg = 38,78 Kč • vybrané druhy • 16% • 0,55 l • 1 l = 159,80 Kč • v nabídce také Vaječný Sen čokoládaa 16%, oříšek 16%, ppistácie 16% a karamel 166%, 0,5 l za 79,90 Kč • Original Classsic • 0,75 l • 1 l = 73,20 Kčč • vybrané druhyy • 0,75 l • 1 l = 173,200 Kč • vybrané druhy VÍNO MĚSÍCE 9990 179,002 Merlot M llot Me Mer oott m máá in intenziv ten enziv zzivní vní n aro a oma om maa čerrve ven eného ného ho ov ho ovoce ovoce occe s le leh ehcee sla ssladký sl ladký dkým kým podt podt odtóóne ónnem. m. Vyz Vyyznač naaččuuje jee se pl p nou nou ččeeerve no rveeno rv rve nou ba nou barvo rrvo rv v u, vyyvváže vy ž nnou že ou sttruk ruuktur t ou chu hhutii s dlou louhý hým ým záávě věrrem. em m Doporu opporu o čuj čuujemee podáv ču poodáv ávat ávat a ke ke gri g lo lov ovvaný aným ým masů maasůům a sýrům sýýrrům ům s mod ům moo rou ouu pl p ísn íssní.í. 144– 4–16 –166 ˚CC Chhaardo rdonna nnnay m nna máá třpy pyytivě tiv ivě sslám lám mově ovvě žžlluto luto toou barv barv arvvu a bu buke kket et ppoo hr hrušk uškách uš ácch c s mede edem, m čer m, čerstv čerstv če stvých ýc ma ých mandl ndl ndlích dlích ícc a van vaaanilc illcce, který kte terýý jis i tě istě is t ppot otěěší ěšší ší i nej eejjvvyb vybran raa ěj ějš jjšší pattro. pa r Ch ro Chard ardonn ard oonn nnayy RRoc ocche he M Maa et Maz e se se můž ůžee pooch chlub u itit vyn ub vynika ika ik kajíc jící ící plno lnou noou chut chut huut utí s exc xcelen xce enntní tním m arom arom romaa a ppřříjíjeemný ným m dřev dřev ře itým itý tým podt od óóne nem. m. Dop oporu oručuj oru čujjeeme čujeme m po podáv dávat dáv á at k před ředkrm krmům, krm ůům ům, m pl plodů oddůům moře o , k uz uzené ené ry rybě, bbě, ěě, k polo o tvr v ddým vr m sýýrům rům.. 10– 10 0 122 ˚C Franci Fra anci ncie Roche Mazet • Fra ran a cie ancie ciee • 00,75 ,75 7755 l • 1 l = 133, 333,200 Kč 33 • vvybr ybrané ybr yb anéé drruh uhy uhy 99,90) -40 % Franci FFra n e nc Chardonnay -44 % 5990 Tokaji • 0,75 l • 1 l = 79,87 Kč • Maďaarsko • vybraané druhy Vyoobra Vy Vyo brraazen br zené ze eenné roočn čníky čn íky ík ky js jsou ou pou p uzzee ilu illu lustra str trat tr at vvní ati vnnníí.í. Plat Plat atnos n t nabí no nos b dky d od 277. 44.. do do 31. 5. 5 201 20016 v hy h per e mar arrket e eechh Al Alber be t.t. ber Gara Ga rancce see vzztttah ah huj ujjee na na poottra ravviiny ny, ko kosm osmet smet sm e ikku u,, dro roge oge geri riii,i, hyg ri ygie ienu nu a hyg ygieen niickké pa papíro píroovéé pro pí rod du ukt k y, y pééčči o zu zubyy a krm mivvo pr pro zvvířat ířřat ata a.. Z gar gara ga ranc nce na na pot otra ra avi vinyy jsoou vvyyloouč u een ny al alkkooho holiick holi cké ké n ná á ápo poojee, tabá p tta abá báko kové véé výr ýrob bkyy a gas astr tro p tro tr prrrov ovoz ov voz o y (res (rres e ta taur ura acce/ e/ka kavá ka várn ny)). • ga garanc ra an ncce se se up upla pla atň tňujje na a inf nfo ko kout utku utk ku nebo ebo in eb info fo pokl ookkla ladn ně • je j třeeba ba míítt ori rigi g ná náln ln ní účte úččte t n nkku ku • jee nutné uttné né vrá rátit tiit a alles espooň 8 85 5 % pův ů od dního níh ní hoo mno nožs ž tvví zzb boží ožží v or orig gin inál ální lní ním m bale balení ba leeníí a s eti tike keto tou • v  v př příp í a ad dě za zako ako koup upen up ení en ní vě vět ětš tšíh ího m mn nožžst ství ví zbo ví b ží ž můžžet etee up upla latn la nit gar aran ara anccii max. axx. n a na a 3 ks • up up pla latň la tň ňuj ujet etee-lilii ga g aran ranc ra nci na nci a mul ulti tip ti pack pa ck, mů ůže ž být ýt načat aččat atý/ ý/ot ý/ /ottev evře řený ře nýý pou o zee 1 ks zb bož ožíí (a a z něj spo potř třeb tř ebov eb ován ov ánoo ma án max. x 15 x. 5  % pů půvvo vodn dníh ího mn mnoožžst ství ví)) • př ví při ak akci c 1 + 1, 2 + 1 ap apod d. jjee třeba řeba ře a vrá ráti t t vvššec echn hny ny pr p oduk od du ukkty ty, sp potře otřřeebo ot ebo b vá váno án noo můž ůže že bý býtt pouz pouz po u e 15 5 % z 1 ks; s čás ástk tka vá tk vám m bu ud dee vyp pla acceena n pod odle le účt čten enkky ky • v rá ámcci 1 nák ná áku kup kupu pu u lzzee ga arran ranci anci an ci upl p attni n t ma max. x. na 3 drruh u y za ako k up upen en néh ho zb zbož o í • ga ož aranc ra anc nci mů nci může žeete upl p at atni niit do n d 3 dnů ů od za zako koup ko upen upen up ení vvýýrobk ení roobk bku u (tzn (t zn.. de zn den ná den áku kupu pu p u + 2 nás ásleedu ásle d jíící cí)), ), nej ejpo pozd po zd děj ě i vš však akk v possle ledn dní de dní dn d n sp spot otřeby otře řeeby / mi min. n trv n. r an nlilivo vost ostti ga ara r nccí kr kryyttéh éhoo zb boží ožží • u pootrra avvin n poodl dléhaj dléh éh hajjíc ícíc cíícch ryych chlé lléé zká káze ze (be bez da datta a spo pootř třřeb eb byy / min n. tr trvva trva anl nlivvos osti osti ti na et etik ikketě) iket ettě) ě lzee garan arran anci ci upl pla attn niit max. max. ma x. 1 deen n od d  je jejijich h zak a ou oupe p n pe níí • gar a an nci c u la up latň ttň ňujt ujte uj te na pr prod odejjně ně,, kd kd dee js jste te zbo te b ží ží zakkou oupili piilili, jijiná p á proode dejjn dejn na m mů ů ůže žee garan aranci ar anccii vyř an yřříd ídiitt, po íd pouz ou uzze po p kud kud má ku m výr ýrob obek ob ekk v nab abídce ídce íd ce • garan arra a an n nce ce vám ce mů m ůžee být ýt odm dm mít ítnu ít nuta ta v pří řípa pa aděě zře řejm jm méh é o či či opa pa ako kované ko vanééh va hoo zn neeuž užit ittí • část ččá ásttka ka vám ám bude ud de na avrác vrá vr áccen ena vž ena vždy dyy v hootttov o os ov osttii v Kč b osti beez oh ohle ledu le u na  a to to, ja akkýým zp způs působ ůssob obem em m byll výýrrob obek bek e zap pla lace cen ce n • ga gara ranc ncee je j pla atn t á do odv d ol olán olán ání,í, podro odroobn od bná ná prrav avvid id idla dla a na ww ww w..al albe b rt.c be rtt.c .czz a v pr prod dejjná ách h Alber lb ber et TTRVANLIVÉ TRVA RVAN ANL NLIV LIVÉ VÉÉ POTRAVINY, POT OTR TRA RAV AVIN VINY NY, Y, NÁPOJE NNÁP ÁPO ÁPOJE OJEE HM 17 205x297 V06 ZAKLAD 08-16.indd 12 20.04.16 17:03