Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny hypermarketu Albert

Platnost od 27.4 .2016 do 3.5 .2016


Akční ceny hypermarketu Albert - strana 2
     

Akční ceny hypermarketu Albert - strana 2

Kuře Ku řřecí eccíí stteehe henn enn nníí řříízzeek Kuře 49 • chl chhla lazzeennéé • 1 kg • chla h zzen hl e ý • 1 kgg en 979,900 109 90 154,902 -29 % SLEVA 37% Kuře Ku řecí jáátttra řec ra ra •m mraž raž ra raž ažeená ennnáá • 500 00 g 00 • 1 kg kg = 37 377,,80 37, 80 Kč Kč 1890 22,90) -17 % KKrrůtí ůtí rroollkka ůt • mraž ažžen eená ná • 1 kg kg HHoově vězí ězzíí předn ředn ře dní bbeez ko kosstttii – kr krk • cchhla hhlla lazze zen ený een ný • 1 kg kg • do vypr ypprodání odá ddáání ní zzás záásob áássobb 8990 113,902 -21 % 13990 MRAŽENÉ 175,002 -20 % Kuřřeecíí říz Ku ízky ízky ky • mraž ražžen ra ennéé • 50000 g • 1 kkgg = 99, 99,80 99 80 Kč Kč 4990 69,90) -28 % MRAŽENÉ MRAŽENÉ Výroobe Vý b k z ml mlet etéh etéh ého ma masa sa – mix ix • cchla hlazen hhla hl lazen la aze zen eenný • 448 480 80 g • 1 kg kg = 104 104 Kčč 49 90 61,901 -19% Griilllov Gr ovvan ané kkuuřřee • 1 kkss • pouz uuzze prod prod roddejn rodejn ejjny s tepl eepplým ým pu puulltem pul tem te em 84 90 99,90) -15% 100% 100 00% garaance n kv nc kvali allity ty – zzáru áruka áru kaa vrá vrácen ácení cen ce eenní ppeně e ězz.. Akc en eně eněz. Akkce trvá Akce rvvá do do ooddvol dvo vollán áání ní. PPodr oodr od ddrrobn bná prav bn raaavvid idl dla na www ww. w w w..aalb lb lbert ert er rt.cz cz a v pro cz rod rodejn ooddejn jjnnách chh Al Alber bertt.. Ga Gaaranc Gar anncce ssee vzta ance vztahuj ztttahu zta huujje na potr huj ootttraavi aviny, iny, y kkoossme mettik ikku, u,, dr ggerrii, dro ii hhyygienu gie ienu a hygi hygi ygieni eniické cké ppaapír apír pí ové ov pr produ dukty ukt kty t , ppéči ééčii o zub zubby a krmiv krrmiv mivo pro m ro zvířat zvíířřat řaata zako aakko koupe uuppenéé v prod upené rodejn dejn ejjn j ě Albe lbert. t. Z garanc gar aranc ncce na nce na potr o avi ot a nyy jjso av soou vylo louče učče č ny ny alk lkoho lk ohh lic oholic oho ickkéé ná náp ápoje oje, e, ta áko tab k véé výr výrobk obk bky a gastr gastr ga stroo prov prov rovozy ozy z (r (rest esttaur auu aace aur ce/ka kavár ka á ny) nyy). AHOL H D Czec zech ch RRepu epu publi bbllic, lic, c, a. a. s. s., ssii vy s., vyhra yhra h azuj zuujje práv zuj prá ráv rávo áávo zm měěěnny ppodm odmíne odm d íne dm íne nek akce akce cce ččii jeejího jíj ho uko jíh kkon onččen ení bez e náh náhrad hrad a yy,, a to form ad ady, form mou ou o náme ozn oznáme mení ní naa www w w.al .alber lber bert.c bert.c t cz a na pr prod oodeejn jná n ch. h. h. HM 17 205x297 V06 ZAKLAD 01-07.indd 2 20.04.16 18:37