Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - tento týden

Platnost od 4.5 .2016 do 10.5 .2016


Supermarket - tento týden - strana 3
     

Supermarket - tento týden - strana 3

To nejlepší pro vás vyrobeno v Č České republice TTllač lač ačeennka ka spe peci ciááll 1090 • 1100 00 g 00 11 90 VVyyso soči čina na • 10000 g 13,501 super cena RREETR TRO DDeebbrrec ecín ínsk ská peččeenněě pe • 100 00 g • be bez lep bez epku, epk ppkkuu,, ssój só óójji a ggllut uuta taman maaanu m sooddnnéh so néééhho E62 62211 621 -19 % 1990 23,90) -16 % po p o od díl íl ma mas m assa 94 % a Kuřřeecí Ku cí prs rsní ní ní šuunk šu nnkka • 10000 g • sta tan aannddar arrdn dní ní jjak akkos oost st st 12 90 16,901 RRoožn ožžnnov ovsk ský salláám sa 1390 -23 % • 100 00 g 1190 po pod p od o dííll mas ma m asa 77 % super cena 15,901 -25 % Víde Ví deňňs deň ňské ské ké párky pá rky rk • 100 00 g 14 90 20,90) RETRO Vepřová šunka BBook flam amen enddrr endr • 10000 g • 100 100 g • ne 10 nejjvvyš yšší yšší ší jaakkoosst • be bez ez lleeppkku, u sóji óji a ggllut ój utam amaannu soddnnéh so ého EE6621 21 -28 % 18 925,90)0 SLEVA 27% 93 % ve 93 vepř přov ové kýty ký ty 92 % vepř 92 př p řové ov o vé v éh ho o bo bok b oku ok HHaassiiččsská ká gri rilloovvaací cí vyypppék éékkač ačkkaa • 100 00 g • v nab nnaab abídce íddcce také íd ídc aakké Hasič HHaasič siiiččsská ssičsk skká ká vy vypék ppééékkačk aččka čka čk 4450 50 g zaa 74 50 74, 74, 4,90 90 Kč Kč • kl klob lob lo obás obás ásy sy vvhhhoodné ddnné né na gri na ggrrriil 1390 16,901 -17 % 1190 6 908,90( 14,901 -20 % PPiikkaant ntnníí sýrrovvá ppoom maazá zánk nka • cena ennaa za en za 100 g • v nab nabíd na bíd í ce ce tak ttaakké Pomaazán á ka ka rrooddiinn rod rodinn innná, á, 100 11000 00 g za za 11, 11 9900 Kčč 11 SM 18 170x280 V08 ZAKLAD 01-12.indd 3 -22 % S láát ppaaříížsský Sa ký • ce cenaa za za 10 100 00 g • v nabídce aabí bbíídce dcee také ttaakéé S áátt vitami Sa Sal vitami vit amino am noovvýý,, 100 nov 1000 g zaa 6, 66,9 ,990 Kč 28.04.16 12:42