Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Supermarket

Platnost od 11.5 .2016 do 17.5 .2016


Albert Supermarket - strana 6
     

Albert Supermarket - strana 6

14 90 20,90) -28 % Dalamánek • 95 95 g • 10000 g = 6,2 ,21 KKčč • po pouuzze ppr pro ro pr prod odej ejjny ejny ny ny s vl vlas las astn tní do doppé péká ékárn kárn ká rnoouu 5 97,90(0 SLEVA 25% RRoolá láddaa • bale aalle lenáá • 20000 g • 100 00 g = 77,,,44455 Kč Kč • různ ůzznné dru ůz rruh uhy uh 590 Crooiissan Cr ssant ss ant an sýro sý rový vý 7,90( • 52 g • 1100 0000 g = 11 1 ,35 35 Kč 35 Kč • pou oouz uuzzzee pro ro ppro rroodej dejjny ny s vvlas ss v las astní tnnní do dopé dopék ppék éékkár áárn rnou ou -25 % 8 9012,901 Crooiiss Cr ssant ant an -31 % • bbale alle aale lennýý • 65 65 g • 10000 g = 13 13,70 7 Kč 70 Kč • různ ůzznné ddruh ruhhy 2190 28,90) 23 90 26,90) ČČeesk ské bbuuch ské ucchhty ty -24 % • tvar vaarooh va oh, h po povid vviidla, iddla lla, a má mák • bale lenéé • 3380 le 80 g 80 • 100 00 g = 66,,29 29 Kč Kč -11 % Chlé Ch Chlé léb ho hora raals lskkýý lský ls • 500 00 g • 1100 00 g = 44,,38 00 ,38 38 Kč Kč • pou ouz uze pro ro proode pro dejnnyy s vvlas las la astn as tnníí tní doooppék ddop éká ék kárno rnnnoou Kolonááda opl p attkkyy Z NAŠÍ PEKÁRNY 1990 • 92–1 –140 g • 100 g od 14,22 1 Kč • vybrané ybrrané né ddr druhy ruh uh uhy uh 5990 24,90) 74,90) -20 % -20 % Jacoobs Ja bs Arrooma ma Sta St tan andard a • mletáá kávaa • 2250 500 g • 1100 00 g = 23 23,96 96 KKčč 96 Akkce platí od 11. 5. do 24. 5. 5. 220016 16 16. Akkc Akc kce plat laattí od 11. 5. do la do 24 24. 5. 5. 20 2016. 0 3190 59,90) Boožk žkovv Ori rigi ggiinal • 37,5 37, 7 5% • 0,,5 l 7,5 • 1 l = 219 119, 19 9 800 Kč • v naabíd bídcee takkéé bí Bož ožžkkov ov Sp S eci ciál  ci ál 333% ál  33% %, Sppice cced edd 300%, Káv Ká ávovýý 33 áv 33% % a M Man andl nd ndlový 330%, 0% %,, 0,55 l zaa 109 0,5 0099,90 900 Kč -46 % 109 A e ppllat Akc la í od 4. 5. do 17. 7. 5. 2201 016. 01 90 149,902 Reela laax siruup • 0,7 , l • 1 l = 45,58 Kč • vybrrané dr druhy u uhy -26 % Akc Ak k e plat aattí odd 4. 5. doo 17. 5.. 20116. PEČIVO SM 19 170x280 V08 ZAKLAD 01-12.indd 6 05.05.16 16:36