Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Aktuální leták Intersport

Platnost od 11.5 .2016 do 22.5 .2016


Aktuální leták Intersport - strana 1
     

Aktuální leták Intersport - strana 1

Nab ídkap la t íod11 .5do22 .5 .2016 nebodov yp r odán ízá sob . a r j h í y ME. v i n . . O t šnos y rod P /24h /m2 3000g Mo t iv? So f t she l lo v ábundaLu sak a VÝZVA P r od y šn áav ě t ruodo ln ád ík yfunk c i V en tm a xP r o3 . 3 , me ch an i ck ýs t r e č ap l o chéš v yz a ru ču j ív o lno s tpoh ybu ap ř í jemn ýpo c i tp ř ino šen í . [ 5 6 9 5 8 9 1 / 5 6 8 5 8 9 9 ] P án sk á -50% N A Š IH O Š I Z Í S K A J ÍT I T U LAZ Á K A Z N Í C I I N T E R S P O R T UV Y D Ě L A J Í ! C H C EM E ,A B YC E L É Č E S K OV Y H R Á L O ! P o k u dn á šn á r o d n í t ým z í s k á t i t u ln am i s t r o v s t v í E v r o p y 2 0 1 6 , v r á t ím evh o t o v o s t ip e n í z ez ap r o d u k t y z k a t e g o r i e t ým o v é s p o r t y v š emn a š im z á k a z n í k ům , k t e ř í j e z a k o u p i l i v o b d o b í 2 0 . 4 .– 1 0 . 6 . 2 0 1 6 . ,to1999 s í m ,999 D ám sk á NEJCENA -50% ,to2799 s í m ,1399 NEJCENA Ou tdoo r o v áobu vH ym i s t Ide á ln íp r o j ak ék o l i vtu r i s t i ck é ak t i v i t y ,s v r šekzp r od y šnés í ť o v in y , EVAs t é lk a ,gumo v ápode še v . [ 3 4 2 0 7 5 9 / 3 4 1 0 5 3 4 ] P l a t íp o u z en ap r o d u k t yu r č e n én a f o t b a l , b a s k e t b a l av o l e j b a l . P o u z ep o o d e v z d á n í o r i g i n á l n íú č t e n k yd o3 0 .9 .2 0 1 6 . D R Ž ÍM EP A L C EAP Ř E J EM E NA Š EM UT ÝM UM N O H OÚ S P Ě C H Ů . D ám sk á P án sk á