Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - aktuální akce

Platnost od 18.5 .2016 do 24.5 .2016


Supermarket - aktuální akce - strana 10
     

Supermarket - aktuální akce - strana 10

74 189 Kč 999,90)0 279,00* -32 % Becherovkka SLEVA 25% • 38% • 0,7 l • 1 l = 270 KKč 3990 59,90) -33 % Kotníková ponožka 3 páry • dámské a pánské kotníkové ponožky • vel. 35/38–43/46 • různé druhy -27 % Velkopoppovický Kozel • světlé výýčepní pivo • 1,5 l • 1 l = 199,27 Kč • 0,5 l = 99,64 Kč 12990 1490 Amundsenn vodka Staroprameen Cool Tuzemák • 37,5 377,55% • 0, 0,5 ,5 l • 1 l = 14 1 99,,80 80 Kč • v naabí bídcce také bídc takéé ta Vodk Vo dka 377,,55%, dk %, 0,5 l zaa 744,,90 0, 9 Kč 28 90 39,90) 186,002 -30 % • 37,5% • 0,5 l • 1 l = 259,880 Kč • v nabídce také Amundsen ochucené 155%, 0,5 l vybranéé druhy za 99,90 Kč 5990 119,902 -50 % 19,501 -23 % • 0,5 l • 1 l = 29,80 KKč • vybrané druhhy 4990 99,90) -50 % L Lambrusco Vinnný sklep Sovín Cannti • Itálie • 0,75 l • 1 l = 53,20 Kč • vybrané druhy • Moodrý Portugal, Muškát moravský • 0,775 l • 1 l = 79,87 Kč • odrůdová vína • Itáálie • 0,75 l • 1 l = 66,54 Kč • vyybrané druhy 39 90 49,90) -20 % 49 90 59,90) -16 % DDove sprchový gel • 250 ml • 100 ml = 19,96 Kč • vybrané druhy • v nabídce také Dove šaampon na vlasy, 250 ml za 49,90 Kč 39 90 64,90) -38 % Palmolivee sprchový gel • 250 ml • 100 ml = 15,96 Kč • vybrané druhy Gar G arran anc a nce se vzta ahuj uje na pootrravi uj a ny, av nyy, kosme ny koosme sm metik me etti tik iikku, u, dro r ge gerii, ger iiii, h hyyg giiieenu gie u a hygi y eni en cké ké pa papír pí ové pír vvé p prrod odu odu dukty ty, péč é i o zub éči zuby a kr k miv mivvo proo zví zvvířat vířřat atta. a. Z g a. gara ara aran ra an nce cee na  n a p a  pooottra pot rav raviny a iny av in nyy js n jsou ou vy ou vyl y oouč uč učeen nyy al n a koh koh ko o oli ol ckéé ná nápo pojje, poj po e, tab a áko kovvéé výr výr ýrobk obk bkky a ga b gastr ast str t o pro rov o ozy ov ozy (r oz (rest est staur au aur urrace a /ka / avár /k vvár árny ny)). • g ga aran rance c se up ce upl pllatňuje atň atň ňuje je na na in inf nfo fo kkou koou outk ttku ku n ku neeb boo inf info nfo poklad nf ookllad ad dn ně • je tř tře řeba eba ba m míít or orig rig ri giná iin ná nální ální ní účten úččten tee ku ku • je je n nut uttn utn u tné vvrá rrá rát á át áti tit it ale alespo alespo spoň ň 85 % pů p vodníh vod dníh níh ho množ nožst no ožst ství zbož boží v or boží origi ig gin ginál nál ná álln á ním ní íím m ba alen eení a s eti etiket et k ou ket ou • v • v p přřřípa ípad íp ípa pad děě zakoou zak oup upen up eení ní vě n v tšího tší šího ší ho mno mn žst množ mn žssttvvíí zb zboží zbo booží b ží můž mů m ůžžete up upla la llat attn a nit it ga garan ranci ran ccii max axx. n ax. na a 3 ks ks • upl up atň ňuje ujetete li g ga aranc ar a anc ncii na mult ultipa ipa ip ack, cckkk,, mů může ůžee b být bý ýýt na naččat ča a ý/o /otev /otev t ře řen ný pouz uze 1 ks u ks zzb zbo boožžíí (a b (a z n něj ějj sp sp třebov spotře spo tře řebov ovvá áno án noo m n ma ax. 15 15  5 % % půvo ůvvodní voodní dního ho mno množst žství) žst ví) • při ví) ř ak a ci 1 + 1, 1, 2 + 1 ap apod. od. je je tř třeba eba b vr v áti á t vvšec át še h šec hny hn nyy p n prrod odu dukkty kttyy, spot potřeb řeb boová vá án noo můž můžee být být ý pouzee 15 pou 15 % z 1 ks; s; čá s; částttkka vám bud ud de vypl yp pllace accena ap pod odle le účttenk en n y • v rá rá ccii 1 náku rám á upu pu lze pu ze ga gara an ncii upl p atn a itt m max ax a . na 3 dr druhy uhyy zza akou kou upen peen ného ééh ho zb z oží ož • gar aranc anc n i můžžet můž ete te up plat atnit nit iit do do 3 dn nů ood nů d zza akou kooupe pen p ení výroobku b (t bk (tzn. zn de zn. den nákupu ák pu ák áku p + 2 ná násle sleeduj d ící ící), ), nej nejpo pooz ozd zděj ě i však v pos o lední led ední den en n sp spotř potř třřeby e / min. min. ttrva min rvanli rv rva nlivos nl vosttii gar vo vos vosti g anc a í kryytéh kry tého zbož té tého zbož b í•u u  pot  pot potrav ravvin ra rav np pood pod odléh léha éh hají ajjííccíc cíích rych ychlé léé zká z ze z (bez (b z data (be data ta a sp s otřřeby eby / min eb miin.. trva r anli rvanli nlivos vos ost sti ti n na a eti etiket ketě) lze ket ke ze g ga aran r nci ci upl up platn plat pl tn nitt m max ax ax. x. 1 de den n od j od j d jeji ej ch ch za ou zak oupení oup e • gar ení garanc an anc nci ci u up plat pl pla lla attňu ňujte ňu jtee na n pr prode rod odejně ode ejně ně,, kde jst ně j e zbož js zbož božží zako akkoupi koupi up pili,i,, jijiná ná á pro prodej d na m de můž ůže g ů gara aranci ar ara nc vyyříd nci dit, itt, t, po pouze uze zee po pokud ku ku kud ud má má vý výrobek rob obekk vv n nab abí a b dc dce ccee • gara • g a anc ara nce n ce vá ce ám může žee bý být odmí dm d mítn tnuta tnu nuta ta v příp příp paděě zřejm zřejm zř ej éého éh h či op opako opako akko kovan a ého aného an é zn éh zneeuž užití tí • čás tí čá á tkka ás ka vvá á ám m bude bu ude de na de avr vrá r cen cen na vždy dy v hot hottovo o sti ov stti v K Kčč bez beez ooh hledu leedu led na to na  to, ja to to, jakkým ým m zzp působem ůsobem ůso mb byyl výr ýrobek ýro ekk za z p pla l cen e • gar g a ga anc nce jjee plat nc la attná atná á do do odv odvolá o ání, olá ní, poodro ní dr bn bná n pr ná pra av dla avi la a na n ww www.a albe lb bert. b rt cz cz a v pr prode prode od dejná jjn nách ná c Alb Alllb beert rt NÁPOJE, DROGERIE SM 20 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE08.indd 10 12.05.16 14:48