Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - aktuální akce

Platnost od 18.5 .2016 do 24.5 .2016


Supermarket - aktuální akce - strana 2
     

Supermarket - aktuální akce - strana 2

V Y BÍ R E J T E JEN T O N E J L E P ŠÍ. A ROZPALTE TO! VVeepř přová ová ppeeče ov čeně ně bbeez kkoost sti – vc vcel elkkuu • cchla hhla hlaze laazze zen eenná • 1 kg kg 9990 159,002 Kuuře Ku řeccíí špí ře píz se se šppeekkeem • chla hhlllaaze zeenný • 1 kg zen kg • masn asn as sný polo oollo lotov ttooovvar var ar 129 Kč 149,002 -13 % -37 % 2990 Kuře Ku Kuře řecí cí ste tehe henn nní ří říze zek • chhl hla llaazzen zeeenný ný • 1 kkgg 39,90) 10990 154,902 -29 % -25 % BBuurg rger er AAm meerric ican ano • maasssný snný polo olo ol lottov tooovvar ar • 220 20 g • 1 kkgg = 1136 1336 36 KKčč • pááli állliivvos voost oosst Burg Bu rger er Pep epppeer • masn aassný ssnný polo oollo lotov oto ttov oovvaarr • 220 20 g • 1 kkgg = 136 13366 KKčč • pá 13 pál pál áliv ivo ivo vost st 2990 4490 39,90) -25 % 61,901 -27 % VVýýro ýrobe robe ro bek zm mllet etééhho veppřřov ve vepř ovvéééhhhoo masa masa ma sa • 480 80 g • 1 kg kg = 93, 93,6600 Kč 93 Kč • max ax. oobbssah ax. ah tu ah tuku ku do 20 do 20 % Vepř Vepř Ve přoovvý bo bok be bez ko kost ost sti v pi sti pivvnní m maari ari r nnáádě ádě dě • maasn asssnný pol oolo lotov lo ttoov tovar ovar ar • 1 kg kg • ppá pál áállivo iivvvoost st 10990 139,002 -20 % Krůůttí rroolk Krůt Kr lka • 1 kg kg • mrraažená eennnáá 8990 113,902 -21 % MRAŽENÉ SM 20 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE08.indd 2 12.05.16 14:45