Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket - aktuální akce

Platnost od 18.5 .2016 do 24.5 .2016


Hypermarket - aktuální akce - strana 15
     

Hypermarket - aktuální akce - strana 15

Poddnnos obdddélníkkov ob ový 34 90 39,90) Doplňte si u nás svou zahrádkářskou výbavu. -12 % KKeelímek • 0,3 l • v nabbíddcce ttak aké 0,55 l zzaa 12,9 ak 12,900 Kč Kč 49 90 69,90) 99,90) 9,90 90) Svíč Sv ííččka ka ve sk skle lee 990 • doba obba ba ho hořřen ení 30 hod en oodi ddiin in • různ různ ůznéé vůn ůz ůůně ně -28 % • v nabíd nabbíddc na dce ce tak takké čajo ta čajo ajjoové aj vé sv svvííčk sví ččky kkyy v průh průh ůhhled leedném le eddnném néém ém ob obalu oba alluu uukkazu azu zujíc jíjíccí barv aarrvvu c é svíč cel vííččky ky, ky, y, 2244 kkss za za 59 59,9 ,9900 Kč ,90 Kč 19 90 23,90) 12,901 -23 % 2490 29,90) TTaalílíř Talí líř • v na nabbíd bíddcee tak t ké také m ka za mis z 14,90 14, 4 9 Kč Ubbro Ub rroouussky ky jed edno nnoovvrrssttvvéé -16 % -16 % • v nnaabbíd bíííddce ce tak ttaak aké ubro brousk uuskky 3vr v stv t é za za 28,9 28,9 8 900 Kč 13992499,00,Kč 19992999,00, Kč -44 % -33 % Kooloobě běžk žka LLIIFE IFEFI FEFIT FE FIT FI HAW HA WKK Bazé Ba zénnooová zé vá vá písskkovvá pí filtltra race ra ce 200 ce 006 06 l/l/h • zadn zadn adddní ručn učční V-br -brzda zda da da • výšk škově vvěě nnaasta tavvit vii eln llnná řídítka řídítk říříd ítk tkka • ma maxi xxim iim máln á í noosnos nos osst 65 65 kg • náplň ápplň píssk ápl skkuu 8,,55 kg kg • 6ces cesstný tný n vveenti n l nt • ppřík říkkon on 85 85 W 23993499,00,Kč -31 % -33 % Muulčov lččovac ovac ov acíí ků kůraa • 7700 l • 1000% 0% % příro přřííro ro rodní n mat m atteri er ál er á • drce drce cenáá a tříd ř děná n kkůr ůrra jehl e ičn č aatýýchh čn str sst troom omů mů 399 • nadz adzemn ad em eemn mní baz azé zzéén se sta se taabbililní iilní ní kov kovovo ovoovo vvou kon ko kon onstr sttr truukc kc kí • bez ez fifilltrace trra tra racee Kč 599,00* -33 % 719,00* Křes Kř eslloo Tam mpa pa -44 % • mate tterirriáál:: ppla llast asstt • barv bar arrvaa:: bbí arv bílílá • ppolo ol hhovvaate olo att lné nnéé, 5 poozi zzicc • v nnaabí bídce bíd ce ttak aakké v ze zelen leené enné barvě ba bar arrvvěě zaa 45 459 459 59 Kč Kč RReelaax leehá hátkko hátk • kovoová vá kon koonstr truk uk e ukc s plas lasto assto tov tov o ými ým mii do m dopplň l ky lň ky SLEVA 20 % SLEVA 30 % ililu lluusstrračn a í foto oto ot na vybrané výrobky Roundup 399Kč na vybranou zahradní techniku Hecht ililu lustr s ačn st aačníí ffoto oo oto 79 90 119,902 Bazé Bazé Ba zén FFllor lor oriidddaa orid NNabbídk ddkka ka na této étoo sttran raaaně plat laatí od 18. 8. 55.. ddoo 31. 311.. 5. 220016 31 16. 6. Naabbíddka ka nnep neplat attí v hy hyper peer em mar aarrket ket ketech eetteec ech ch BR ch BRNO NO – Gaale leerrie ie ie Va Vaňňko ňkkkoovvk vka kkaa, JJIHL IHL IIH H AVA HL AVAA – CCititty Park AV arrk rk, LIBER LLIB ERE RREEC – uull. BBud udddy uudy dyšín yšín ínnskáá, MOST OSSST – OOCC CCe Cen eenntr ttra raal,l, OLO O OMO OL MOU OUUC – Ga Galer ler le eriiee Šan anntov toovka ka OOSSTRA ka, TRRAAVA VA – Fooru orru rum Noov ová vváá Karo Karo Ka rol oollina iinnnaa, PRA RRAH AAHHA – AArrkády kád ády Pan ád annkkrrá ank rác áácc, Gale Gale aallleeri riiee Ha rie Harrfa rffa fa HM 20 205x297 13-16 ZAKLAD VERZE07.indd 15 11.05.16 18:13