Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket - aktuální akce

Platnost od 18.5 .2016 do 24.5 .2016


Hypermarket - aktuální akce - strana 3
     

Hypermarket - aktuální akce - strana 3

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice REETR RE TTR RO RO VVeepřřov ová ššuunka nka nk Osttrravsk Os avsskká av ká klob kl obáássa sa • 100 00 g 9 90 11,90. 7 90 9,90( Jem Je mnné pá párk rky • 100 00 g • v nnaabíd abbí bíd íddce dccee ta taakké pár ppá áárrky ky Kla KKlllaauso Klau uso us sovk vkkyy 10000 g za 100 10 za 5,9 5,990 Kč -16 % 18 90 24,90) • 100 00 g • ne nejjvy jvvy vyšší vyšší šššší ší jja jakos akos kos ko ost ost • bez bezz le lep epkku, u, ssóójiji a glut luuttama am maanu nu sodnné ssod néh ého E621 éh 62211 62 -24 % -20 % 93 9 3% vepř vepř ve přov ové k kýý ty ty 10 90 13,901 Duššeená enáá šun unka ka kkuulla latá attáá • 10000 g • stan taanda ddar aarrdní ddnnníí jaakkos ja oost st st VVííde deňs ňský ký šunnkkov šu ový vý zzaau auz uzeenný ssaaláám • 1100 00 g 00 Kladenská pečeně • 11000 g 13 -21 % 919,9010 SLEVA 30% 12 90 15,901 TTooččeený ný ššuunkov nkov nk ový salá sa lám ám -18 % 11 90 15,901 • 1100 0000 g -25 % NOVINKA EXKLUZIVNĚ V ALBERTU 1090 13,901 80 % 80 ve v ep př řov ové kýty ové kýt ký k ý ty ty BBok Bo ok Fl Flam ameen ame endr nddrr ndr • 100 00 g 13 90 20,50) -32 % Pika Pi Pika kantní ntní nt ní sýr ýroovvá ppoomazá maazán m zzáánnkkkaa -21 % Poliliččaan an • 100 00 g • cena eennnaa za za 10 100 g 1690 19,901 -15 % SSaalát à llaa kra rab • 10000 g • v nnaabbí bíddce c ta tak aké ŠŠvvej ve vejjk jků kův ssalá ků allát,t, aalá Sal Sa alá aláátt ba ba oors bav rský ppáár árkkov koový 1100000 g kový zzaa 77,9 ,,990 KKčč 790 13,901 -43 % 92 % 92 ve v epř přov ovéh ého boku bo ku Vychutnejte si poctivou u kvalitu. No ová Ret etro ro ř adda Al Albe bert be rt bezz kom omprrom mi s u – be bezz le bez l lepk pku, pku uu, sój óji a gl óji glut utam amaanu so aman sodn dnéh dnéh éhho (E ého (E62 E621) 62 21)). 1000% 100 % gara rranc nnce cee kv kvali aalliityy – záru ruuka vvrá rrácen ceníí peně enn z. z Akce Akc kcce trváá do do odvol oddvol voo áání ánnní.. Podr Podr o obn od obbn bná pprav ravvidl rav d a na ww dl ww ww. w alb alb llbert errrt.cz ert cz a v prod cz r dejn ro ejj áách ejn ch Al ch Alber ber be eert.t. GGa Gar ar a anc nce se vztahuj nc zta t huj huujje na hu na ppotr otravi otr aviny, avi ny,, kkoosme s tikku, drooge dro geerriii, ger iii hhyygie yggie ienu nu a hyg yygi ggien gieni en cké eni cké ké papír paapír píír írové ovéé produ pprrodu o kty od kttyy, péči ééčči oo   zub zuubby a krrmiv zzub miivoo pro m ro zví z ířat řaata zako řata ak upe ak p nnéé v prod prod odejn j ě Allbe b rrt be rt. t Z ggar aarraanc nnce na ppotr ootr traavi tr avviny ny jjso sou vylouče ylouč ylo učeny uče č nyy alk alkkoho o licckkéé náp oh nápoje ojj , oje tabbááko ta tab ákkkoové vé výr v obk vý obbkky a ga g str stroo prov st provozy rov ovvozy ozy (r (rest estaur aur uurraacee/ka e/k //ka k várny) vár vá áárny) ny . AHO HOLD Czec HOL zec ze e h Rep epu publi ubli blic, ic,, a. a. s., s., si vy vyhra raazuj zuje zu je ppráv ráv áávvo změn mě y podm poodm dmíne dm ínek neek akc akkce kccce či či je jejjíh í o ukkon íh ončen on če í bezz ná čen náh áhrad rady, y, a to fform y, orm orm mou ou ozn znám áme meníí naa www.al m www w.al aallber beerrt.c t cz a na n pprrode od jná jnách chh.. ch. HM 20 205x297 01-12 ZAKLAD VERZE06.indd 3 11.05.16 18:10