Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny supermarketu

Platnost od 25.5 .2016 do 31.5 .2016


Akční ceny supermarketu - strana 4
     

Akční ceny supermarketu - strana 4

A ROZPA LTE TO! Kuřecí stehna horní, sspodní 59 • ch chlaze laaze zennáá • 1 kg zená 987,90)0 6290 4990 KKuuřřeecí cí křřííddlla • chla hhllaazen zzeen ená • 1 kkgg 72,90) 69,90) -13 % -28 % SLEVA 31% Kuřřeeccíí ste Ku teak a • mraž raž ra ažeen ený nnýý • 500 00 g • 1 kg kg = 99 999,,8800 Kč 99, Kč VVeepřov Vepř přov př ová já játtrra • chla hhllazen llaaze zzen eenná ná • 1 kg kg 4990 74,90) -33 % MRAŽENÉ 5490 69,90) 7990 99,90) -20 % Grililov Gr lov ovací accí se set Mare Ma rennggo • masn ssný ný poolo ollootov tooovvaarr • 4400 00 g • 1 kg 00 kg = 99,8 9,880 Kč 9,80 • pál álivvos os ost: ost:t: • v na nabbíd bííd ídccee tta tak aakké Klob obáássa ob sa bbav av avor voorrs rskká ká, áá, 40 400 g zzaa 39 39,90 ,990 90 KKčč • páállivos vos vo ostt:: • chla chla hllaze hlazen zzen eenný • 1 kkgg • maas asn snný poollot po ooto toovva var aarr K evvet Kr etyy ce celéé loouuppan ané • 187 18877 g • 100 00 g = 37 37,,38 3 Kč • uvedená ved e enáá gr gramáž amá mááž jjee hmo hmo hm m tnost tnostt bez tno bbeez glazur gla lazur z ryy -21 % LLaang ang ngoollt kl klob obás ása 6990 126,902 -44 % VVýro Vý ýro robbeek z  z ml mlet etéh ého hhoovězí vězí vě zího zíh ho maassa • 36600 g • 1 kg kg = 115 152 5522,50 50 Kč 50 Kč 3990 49,90) -20 % Hottoová Hoto Ho vá jííddlaa • chla chhl hla llaazzen ená en • 4000 g • 10 100 g = 13 133,,,73 13, 733 Kčč • vyybr ybb ané ané dr druhy uhhyy 5490 67,90) -19 % 8490 Griillov Gr ovaanné ku kuře ře 99,90) • 1 ks ks • pouz pou ouuzze prod ouz roooddejn rodejn ejj y s t ss    ttepl eppplýým m ppul puuullte tem tem em -15 % 5490 84,90) -35 % PPllněěné né knneedl dlíkky • 600– 600– 00 680 00 68800 g 68 • 1100 000 g od od 88,08 ,08 08 KKčč 08 • vybr ybbrané annéé ddrrruhy an uhhhyy uhy MRAŽENÉ MRAŽENÉ SM 21 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 4 19.05.16 13:26