Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny supermarketu

Platnost od 25.5 .2016 do 31.5 .2016


Akční ceny supermarketu - strana 5
     

Akční ceny supermarketu - strana 5

13 90 19,901 13 90 16,901 RETR RE RO KKrráállovsk ovský ov skký šun šu unnkkovvý spec spec sp eciiáál • cena cena ennaa za en za 10 100 g • beezz lep lee kku, kuuu,, sóji ssóójjii a g a glutama lut u ama ut amanu am nu sooddnné so sod néh éého E6621 2211 -30 % -17 % Maďďaarrsskkáá klloobá Ma bása sa • cen eena nnaa zzaa 11000 g • v na nabíd bbííd ídccee ttak taak aké Maďa aďďaarrsk aď sskká klloobás kl klo bbáás ása, a, 4400 4000 00 g zzaa 64 664, 4, 4,,90  900 KKčč 90  90 790 KKuuře řecí cí deebbre brreeccíínk nka • ccena ena en ena na zzaa 10 100 g podí po díl massa ma a 72 % 72 9,90( 13 90 • ccena eena nna zaa 100 1000 g • cen ennaa zzaa 100 100 g 10 • v nabí bbíd íd ídce ce ttak akké Jaav avo vo vořic vořic ř cké ké pár ppá áárrkkyyy,, 1880 g 0 g za za 1199,90 9 KKčč 90 1390 1490 19,901 -30 % KKllaaddensk ensk en ská ppeečenněě • cennaa zaa 10 100 g 100 • 320 2 g • 1000 g = 55,66600 Kč • svět vvěěttlý, llýýý,, ttm mavý mavý výý • doppéká dop dopéká ékk rrno ékárno nnoou -25 % Javo Ja vořřiick cké ppáárk rky super cena Chle Ch lebá bááne nnek ne ek Ve Vene ene nezziia nezi 19,901 Herkkul He ules es -20 % 1490 17 90 23,90) -25 % Koblih Ko bblliihha • 60 g • 10 1100 0000 g = 9,,84 ,88844 Kč Kč • s ovvocn ooccnou ou náp nááp áplní lnníí ln super cena AAnngglliicckkáá krko kr kovi vička čkka • cena ena en n za za 10 100 g 590 6,90( -14 % 2 93,90(0 SLEVA 25% Line Line Li nnec eck cké ro rohl rohl hlííččkyy hlíč • 2210 10 g • 10 10 100 g = 88, 100 8,0 ,005 Kč • bale aleené né • poolo olloom mááč máč áčené, enné, ené s marm s m aarrm rmelá eládou láddou lá oou • v nnaabíd abíd bídcee tak a é Liine ak neccké ne kkéé roh oohhlíč líč í kyy 1170 1770 70 g za za 16, 1166, 6 90 990  0 Kč Kč ((19 1199,9 ,,90 9900 Kč Kč) 16 90 21,901 -22 % 2390 26,90) -11 % ČČeesskké bu Česk buch c tyy • 38800 g • 100 0 g = 66,,29 2 Kčč • bbaale alené né • rrůůzn ůzn zné z é druh u y uh SM 21 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 5 Bageta malá světlá • 50 50 g • 10 100 00 g = 5,8800 Kč • po pouz pouz uze pr uz uze pproo prrod odej dej ejny ny ny s vl s  vlas a tn as tníí do d ppé péká káárn rnou ou 19.05.16 12:54