Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny supermarketu

Platnost od 25.5 .2016 do 31.5 .2016


Akční ceny supermarketu - strana 9
     

Akční ceny supermarketu - strana 9

Džem • 450 g • 100 g = 7,32 Kč • vybrané druhy Klikva (Americká brusinka) • 100 g • naleznete u úseku ovoce a zeleniny • dochází ke změně názvu z Brusinek na Klikvu 32 Tassimo 1590 Koření Kotányi 90 43,90) -25 % 22,90) -30 % 34 90 51,901 -32 % • kávové kapsle • 110,4 –268 g • 100 g od 44,74 Kč • vybrané ané druhy • 6–28 g • 100 g od 46,08 Kč • vybranéé druhy Rajčatový protlak Giana • 70 g • 100 g = 7,86 Kč 119 Caro 1290 Vitana Grunt polévky 90 149,902 -20 % 16,901 -23 % 5 508,40( -34 % • 900 g • 1 kg = 38,78 Kč • jemný • 120 g • 100 g = 13,25 Kč • vybrané druhyy 15 90 25,50) -37 % 59 Ahmad čaj 1990 Dijonská hořčice Mustard 90 72,90) -17 % • 66–107 g • 100 g = 18,60 Kč • vybrané druhy 29,90) -33 % Franz Josef Olivy zelené s ančovičkou • 30 300 g • 1000 g = 15 15,3 ,331 Kčč • vy vybr bran br a é dr an druh u y uh Kečup Spak Gourmet Hamé paštiky • 200 g • 100 g = 29,95 Kč • 100 sáčků • 200 g • 100 g = 59,95 Kč • vybrané druhy uhy • 260 g • 100 g = 7,27 Kč 119 90 169,002 -29 % 1890 19 24,50) -22 % 937,90)0 SLEVA 47% 129 90 189,002 -31 % Olivový olej Kreolis • 750 ml • 100 ml = 17,32 Kč • extra paneenský Gar G arran anc a nce se vzta ahuj uje na potrravi uj a ny, av nyy, kosme ny koosme sm metik me etti tik iikku, u, dro r ge gerii, ger iiii, h hyyg giiieenu gie u a hygi y eni en cké ké pa papír pí ové pír vvé p prrodu odukty od dukty ty, péč é i o zub éči zuby a kr k miv mivvo proo zví zvvířat vířřat atta. a. Z g a. gara ara aran ra an nce cee na  n a p a  pooottra pot rav raviny a iny av in nyy js n jsou ou vy ou vyl y oouč uččeny čeeny en ny al a koh koh ko o oli ol ckéé ná nápo pojje, poj po e, tab a áko kovvéé výr výr ýrobk obk bkky a ga b gastr ast str t o pro rov o ozy ov ozy (r oz (rest est staur aurace au aur a /ka / avár /k vvár árny ny)). • g ga aran rance c se up ce upl pllatňuje atň atň ňuje je na na in inf nfo fo kkou koou outk ttku ku n ku neeb boo inf info nfo poklad nf ookllad ad dn ně • je tř tře řeba eba b m míít or orig rig ri giná iin ná nální ální ní účten úččten tee ku ku • je je n nut uttn utn u tné vvrá rrá rát á át áti tit it ale alespo alespo spoň ň 85 % pů p vodníh vod dníh níh ho množ nožst no ožst ství zbož boží v or boží origi ig gin ginál nál ná álln á ním ní íím m ba alen eení a s eti etiket et k ou ket ou • v • v p přřřípa ípad íp ípa pad děě zakoou zak oup upen up eení ní vě n v tšího tší šího ší ho mno mn žst množ mn žstv st ství ví zb zboží zbo booží b ží můž mů m ůžžete up upla la llat attn a nit it ga garan ranci ran ccii max axx. n ax. na a 3 ks ks • upl up atň ňuje ujetete li gar ga anc ncii na mult ultipa ipa ip ack, cckkk,, mů může ůžee b být bý ýýt na naččat ča a ý/o /otev /otev t ře řen ný pouz uze 1 ks u ks zzb zbo boožžíí (a b (a z n něj ějj sp sp třebov spotře spo tře řebov ovvá án áno no n m ma ax. 15 15  5 % % půvo ůvvodní voodní dního ho mno množst žství) žst ví) • při ví) ř ak a ci 1 + 1, 1, 2 + 1 ap apod. od. je tř třeba eba b vr v áti á t vvšec át še h šec hny hn nyy p n prrod odu dukkty kttyy, spot potřeb řeb boová vá án noo můž můžee být být ý pouzee 15 pou 15 % z 1 ks; s; čá s; část stk ttkka vám vám bud ud de vypl yp pllace accena ap pod odle le účttenk en n y • v rá rá ccii 1 náku rám á upu pu lze pu ze ga g ran ranci cii upl p atn a itt m max ax a . na 3 dr druhy uhyy zza akou kou upen peen ného ééh ho zb z oží ož • gar aranc anc n i můžžet můž ete te up plat atnit nit iit do do 3 dnů nů n ů ood d zza akou kooupe pen p ení výroobku b (t bk (tzn. zn de zn. den nákupu ák pu ák áku p + 2 ná násle sleeduj d ící ící), ), nej nejpoz pozzděj dě i však v pos o lední led ední den en n sp spotř potř třřeby e / min. min. ttrva min rvanli rv rva nlivos nl vosttii gar vo vos vosti g anc a í kryytéh kry tého zbož té tého zbož b í•u u  pot  pot potrav ravin ra rav in p pood pod odléh léha éh hají ajjííccíc cíích rych ychlé léé zká z ze z (bez (b z data (be data ta a sp s otřřeby eby / min eb miin.. trva r anli rvanli nlivos vos osti stii n na a eti etiket ketě) lze ket ke ze g ga aran r nci ci upl up platn plat pl tn nitt m max ax ax. x. 1 de den n od j od j d jeji ej ch ch za ou zak oupení oup e • gar ení garanc an anc nci ci u upla p tňu pla tňu ňujte jtee v pro prodej dejně, něě, kd kde jste jste ste zb st z oží ží za z kkou o pil ou p i,i, jin pi jij á prod ood dejn ej a mů ůže žee ga garan r ci vyřídi ra vyř y ídi d t, di t, pou p ze ze p pok okkud d má má vý vvýr ýýrobe bekk v n na abíd b dce ce • g •  ara an nce ce v mů vám ůže že bý být ýt od odmít m tnut mí nutta v př nuta nu nut přípa řípadě ípa pa adě zře zřřejm jjmééého ho ččii op ho opa pako p koovvané kov ného ho zneuži ho zne n uži ne ž tí ži tí • částka ássstkka ást a vám vám bu vá bude d nav na avrác á ena ena vžždy dy v hoto otovos tovos ossttii v K Kčč bez ohl ooh ohledu h eedu hl ed du na a to to, o, jjaký aký akým ak kkým způ ůsso sob obem ob em b byl yl y vý výrob ýrob oobek e zap zaplac za a la llac acen • g • gara ance ce jjee pl platn a á do oodvo at atn d lán dv dvo lání,í,í, pod lá poodrob drob bná á pra rravi vid idla an na aw www ww w.al a ber b rtt.ccz a v pro be prro p rodej dejjnác dejnác ná ácch Albe beert b rtt TTRVANLIVÉ RVAN RVA VANLIV LIIVÉ VÉÉ POT PO PPOTRAVINY OTR TRA RAV AVI VIN INY NYY SM 21 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 9 19.05.16 12:55