Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny hypermarketu

Platnost od 25.5 .2016 do 31.5 .2016


Akční ceny hypermarketu - strana 11
     

Akční ceny hypermarketu - strana 11

690 1890 7,50( super cena -20 % Gelfix Extra E 2:1 1690 890 22,90) • 400 g • 100 g = 7,98 Kč 8 super cena -26 % Třtinový cukrr Mauricius • 25 g • 100 g = 75,60 Kč • 20 g • 100 g = 34,50 Kč • 41–83 g • 100 g = 20,37 Kč • vybrané y druhyy 39,90) -20 % Kyseliina citronnová Vitana omáčky 3190 23,90) Korunní přírodní • minerální m voda • 1,5 l • 1 l = 5,94 Kč • vybrané v druhy 913,9010 SLEVA 35% 3490 1590 51,901 18,501 -32 % -14 % Kofola Hamé Salsa Napoletana • 420 g • 100 g = 8,31 Kč Těstoviny Adriana 2190 • 500 g • 100 g = 4,38 Kč • vybrané druhy Korunní ochucená • 1,5 l • 1 l = 10,60 Kč • vyybrané druhy 35,90) -38 % •m miine n rá ráln lní ní vo voda oddaa • 1, 15l • 1 l = 5, 5,94 Kč • vy vybr bran br ané dr druh u y 1990 26,90) -26 % 2490 35,90) -30 % Lipton Ice Tea Caprioo nápoj • 1,5 l • 1 l = 13,27 Kč • vybrrané druhy •2l • 1 l = 12,45 Kč • vybraané druhy Gara Ga rancce see vzztttah ah huj ujjee na na poottra ravviiny ny, ko kosm osmet smet sm e ikku u,, dro roge oge geri riii,i, hyg ri ygie ienu nu a hyg ygieen niickké pa papíro píroovéé pro pí rod du ukt k y, y pééčči o zu zubyy a krm mivvo pr pro zvvířat ířřat ata a.. Z gar gara ga ranc nce na na pot otra ra avi vinyy jsoou vvyyloouč u een ny al alkkooho holiick holi cké ké n ná á ápo poojee, tabá p tta abá báko kové véé výr ýrob bkyy a gas astr tro p tro tr prrrov ovoz ov voz o y (res (rres e ta taur ura acce/ e/ka kavá ka várn ny)). • ga garanc ra an ncce se se up upla pla atň tňujje na a inf nfo ko kout utku utk ku nebo ebo in eb info fo pokl ookkla ladn ně • je j třeeba ba míítt ori rigi g ná náln ln ní účte úččte t n nkku ku • jee nutné uttné né vrá rátit tiit a alles espooň 8 85 5 % pův ů od dního níh ní hoo mno nožs ž tvví zzb boží ožží v or orig gin inál ální lní ním m bale balení ba leeníí a s eti tike keto tou • v  v př příp í a ad dě za zako ako koup upen up ení en ní vě vět ětš tšíh ího m mn nožžst ství ví zbo ví b ží ž můžžet etee up upla latn la nit gar aran ara anccii max. axx. n a na a 3 ks • up up pla latň la tň ňuj ujet etee-lilii ga g aran ranc ra nci na nci a mul ulti tip ti pack pa ck, mů ůže ž být ýt načat aččat atý/ ý/ot ý/ /ottev evře řený ře nýý pou o zee 1 ks zb bož ožíí (a a z něj spo potř třeb tř ebov eb ován ov ánoo ma án max. x 15 x. 5  % pů půvvo vodn dníh ího mn mnoožžst ství ví)) • př ví při ak akci c 1 + 1, 2 + 1 ap apod d. jjee třeba řeba ře a vrá ráti t t vvššec echn hny ny pr p oduk od du ukkty ty, sp potře otřřeebo ot ebo b vá váno án noo můž ůže že bý býtt pouz pouz po u e 15 5 % z 1 ks; s čás ástk tka vá tk vám m bu ud dee vyp pla acceena n pod odle le účt čten enkky ky • v rá ámcci 1 nák ná áku kup kupu pu u lzzee ga arran ranci anci an ci upl p attni n t ma max. x. na 3 drruh u y za ako k up upen en néh ho zb zbož o í • ga ož aranc ra anc nci mů nci může žeete upl p at atni niit do n d 3 dnů ů od za zako koup ko upen upen up ení vvýýrobk ení roobk bku u (tzn (t zn.. de zn den ná den áku kupu pu p u + 2 nás ásleedu ásle d jíící cí)), ), nej ejpo pozd po zd děj ě i vš však akk v possle ledn dní de dní dn d n sp spot otřeby otře řeeby / mi min. n trv n. r an nlilivo vost ostti ga ara r nccí kr kryyttéh éhoo zb boží ožží • u pootrra avvin n poodl dléhaj dléh éh hajjíc ícíc cíícch ryych chlé lléé zká káze ze (be bez da datta a spo pootř třřeb eb byy / min n. tr trvva trva anl nlivvos osti osti ti na et etik ikketě) iket ettě) ě lzee garan arran anci ci upl pla attn niit max. max. ma x. 1 deen n od d  je jejijich h zak a ou oupe p n pe níí • gar a an nci c u la up latň ttň ňujt ujte uj te na pr prod odejjně ně,, kd kd dee js jste te zbo te b ží ží zakkou oupili piilili, jijiná p á proode dejjn dejn na m mů ů ůže žee garan aranci ar anccii vyř an yřříd ídiitt, po íd pouz ou uzze po p kud kud má ku m výr ýrob obek ob ekk v nab abídce ídce íd ce • garan arra a an n nce ce vám ce mů m ůžee být ýt odm dm mít ítnu ít nuta ta v pří řípa pa aděě zře řejm jm méh é o či či opa pa ako kované ko vanééh va hoo zn neeuž užit ittí • část ččá ásttka ka vám ám bude ud de na avrác vrá vr áccen ena vž ena vždy dyy v hootttov o os ov osttii v Kč b osti beez oh ohle ledu le u na  a to to, ja akkýým zp způs působ ůssob obem em m byll výýrrob obek bek e zap pla lace cen ce n • ga gara ranc ncee je j pla atn t á do odv d ol olán olán ání,í, podro odroobn od bná ná prrav avvid id idla dla a na ww ww w..al albe b rt.c be rtt.c .czz a v pr prod dejjná ách h Alber lb ber et NÁP NÁ ÁPO POJ OJE JE,, TTRV TR RVA VAN ANL NLIV IVÉ VÉÉ POT PO POTR TRAV RAVI AVIN INY NY HM 21 205x297 11-16 ZAKLAD VERZE07.indd 11 18.05.16 19:45