Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny hypermarketu

Platnost od 25.5 .2016 do 31.5 .2016


Akční ceny hypermarketu - strana 5
     

Akční ceny hypermarketu - strana 5

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice 7 • cen ennaa za ena za 11000 g 11 9015,901 12 90 Vysooččiina Vy inaa 90 JJaavvoooři řick ři cký to točený čennýý saallám če ám • ccena enna ena na zaa 11000 g super cena super cena -25 % DDeeebr bbrrec eccín ínsskké ín ínsk vepř ve přov ové • ccena eenna ena na za za 10 100 g 100 RETR RE TRO De Debbrrec Debr ecín ecín ínská sskká peče pe čeně ně 1990 • ceena ennnaa za za 1000 g • bbez ez leep ez epku kku, u,, só ssój ójiji a glut lu ama ama mannuu ssod so ooddnéého E621 6221 21 super cena podí po díl ma díl masa sa 94 9 4% NOVINKA RRoožn žnoovvsk žnov skkýý ssaalláám • cena ennnaa za za 1000 g 1290 16,901 -23 % 1190 16,901 -29 % RETRO Královská slanina • cceena za 100 10000 g 10 • be bez le lepk epk pku, u, sój óji a ggllut u aam man anu soddnnéh so ého E621 E6621 21 SLEVA 16% 97 % 97 ve v ep př řo ov véh véh ého ého bo b oku ku Šunk Šu nkoovvá kl kloobbás ása • ceena naa za za 10 100 g • v nnabí abbíídce abí abídce ab ddcce ce ttaakkéé šuunnko šun šu kovvá klob kov loobbbása lo áásssaa 28 ása 280 g za za 2299,90 9900 KKčč • klob lobása lo ássa vvhhodn odnná na ggril od riri ril VVíídeeňňsskkéé párky árky ár ky • cen ennaa zaa 10 100 g 100 14 917,9010 11 9015,901 -25 % 3990 53,90) -26 % Víde Ví deňs ňskéé ňské miini m inipá nniipá p reečkky ssee sýr ý eem m • 200 2000 g • 100 00 g = 19,9 19,99955 Kč 19 Kč • v na nabíd abbíd ídce íd ce ttak taaké Deebrec Deb ebbrecíns rec rec ecíns ínské, nské kké, éé, Fr nkf Fra kffurt urttské ur ské a Víde Víde ídeňsk ňské minnipá ppááreč r kyy 2200000 g re zzaa 39, 399 90 9 KKčč podí po díl ma masa sa 77 7 7% Vychutnejte si pocti tivou kvalitu. Nová Ret Nová etro ro ř adda Al Albe bert be rt bezz kom omprrom mi s u – be bezz le bez l lepk pku, pku uu, sój óji a gl óji glut glut utam amaanu so aman sodn dnéh dnéh éhho (E ého (E62 E621) 62 21)). HM 21 205x297 01-10 ZAKLAD VERZE09.indd 5 18.05.16 19:55