Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták platný v hypermarketech

Platnost od 1.6 .2016 do 7.6 .2016


Leták platný v hypermarketech - strana 10
     

Leták platný v hypermarketech - strana 10

8 990 914,9010 11,90. -16 % Aquilaa přírodní • pram menitá voda • 1,5 l • 1 l = 6,60 Kč • vybraané druhy SLEVA 40% Hanácká kyselka 2190 34,90) • oc ochu hhuucennáá huce mine mi nerá ne nerá ráln lní ln ní vo voddaa • 1,5 1,5 l 1, • 1 l = 5, 5,94 9 Kč • vyybbrrané ané ddrruh an uhy Bohemia tyčinky • 85 g • 100 g = 15,18 Kč • vybrané druhy 1290 17,901 -27 % 2990 37,90) -21 % Rulandské šedé Pepsi • 2,25 l • 1 l = 9,74 KKč • vybrané druuhy 3490 47,90) -27 % 4490 59,90) -25 % Monster Korunní sirup Svatý Urban • energetický nápoj • 0,5 l • 1 l = 59,80 Kč • vybrané druhy • 0,75 l • 1 l = 46,54 Kč • vybrané druhy • 0,75 l • 1 l = 59,87 Kč • vybraané druhy VÍNO MĚSÍCE 0,,775 ll,, bíl 0,7 bíílé vínoo su s ché ch -37 % 6990 6990 Vina Vi nařs ařs řstv sttvví Lu Ludw wig ig Prim Pr Prim iime m mee Li Linnee Brise de France 99,90) Modrý Portugal 0,775 l, ččer 0,7 0,75 čeervven e é víno noo su suché uchéé VVyyyznač Vyz načuje uje se s zl zlato tožlu to ž tou tou ba barvo rvou, rv rvo u u, meddoov m ově věě na nasláádlo d u vůní vůní ůnnní s ná nád ádech echem ec ech em em do pom do omera om eranče er era nčee. Vyzna Vyz znnaaač ačuje uje je se ruubbín ínov ín ovoou ovo bar ba barvo arvo voou, ouu, s vů vůníí po p vviš išnníc ích ích s nád áddeechem che h m čern černého ernného ern hoo ov ovoce voce oce. oc e. DDoporu Dop ručuj čuj ču u eme uj em me po poddáv ávat at k bílý k bíílý k b lý lým mas asům, ům, m sýýrov rovým m fo ffon ondue d a k it itals itals allsskkéé kuc k hyn ku hyyni. y i.. Dop o oorručuj op ru ruččuj čuu eme eme m po podávat ddáv ávat ke áv ke ggri ririlov oovvaný nným pookr k mům mům mů ům, zel eelen enině nebo neb ebo ita ttal allské skéé ku k ch cchy hyni. nii 8 0 °C 8–1 14–11166 °C 14– C -30 % • 0,,75 75 l 75 99,90) -30 % • Franccie • 0,75 l • 1 l = = 93,20 Kč • vybraané druhy Vyy bbra VVyo raazen zee é roočn oččníky ík js jsou oouu ppou poo ze z ilu llustr strati st attivní aati v . Plat atnos at tnost nos osst nabí nabí abí bídkyy oodd 11.. 66.. do do 55.. 77.. 200166 vv hhyype ypperma m rke marke rketecch Albert. lbe bert. rtt. HM 22 190x297 05-16 ZAKLAD VERZE08.indd 10 25.05.16 19:07