Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták platný v hypermarketech

Platnost od 1.6 .2016 do 7.6 .2016


Leták platný v hypermarketech - strana 14
     

Leták platný v hypermarketech - strana 14

349 Kč 449,00*0* Text Te x ililní nníí sta tan an K te Kr tek • 80 80 ccm m -22 % Doplňte si u nás svou zahrádkářskou výbavu. 449 Kč Bazén Ba Bazé zéén Kr Krtteek • 102 02 × 25 25 cm super cena 219 Kč 69 90 279,00* -21 % super cena Malo Ma alo lová vání ní s Krteč rteeččke rt kem PPllav avac ací ru ruká kávvkky ss  moti mootive ttiive vem Kr vem Krtk tka • 3 barvy barrvy ba vyy • 1 bale alleníí al • rozm rozm změry zm změry ěryy 23 ěr 2 × 15 15 cm c nne neb eebboo 3  330 × 1155 cm cm 149 90 199,002 P ov Pl o ac a í de deesk skka • iideá ddeá de e lní ní př p i vod odn d ííc ích cch spport rrtteech c , výuce výu cee pla laván laván váá í nebo nebo ebbo fyyziooter t aapi appii -24 % 279 Kč 339,00* -17 % Bazzéén Sa Ba Safaari ri • stě sttěn ěěnnnaa z tv tvrdé dééhhoo PVC VC VC • neen ení nní ttřřeb eba b naafu ffuk ukkova ovvat oova • ø bbaz baaz azénu énu 11,,22 22 m 499 Kč 699,00* -28 % Kryyccí pllaacchhtta so Kryc Kr soláárnní pprro  o TTaamp mpu • 3,05 05 m • brán rá í sppad rá a u nečist neč eččiist stot toott ddooo baz o  baz b énu ba énu én 749Kč 999,00* -25 % Baazén Ta Tamppa • 1,88833 × 0,5 0 51 m 0, • bez bez ez fifilltrace tra tr r ccee BBaazé zéno éno nový vý vys ysavač avaačč av CCllea leeaan Va Vac • jed edn dnnoduché oddu odu ducché chhéé vy vysáv sáá áání ssáv ánní neč ečist eč isttoott ze ze dna ddnnaa 349 Kč 449,00* -22 % HM 22 190x297 05-16 ZAKLAD VERZE08.indd 14 25.05.16 19:08