Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták platný v hypermarketech

Platnost od 1.6 .2016 do 7.6 .2016


Leták platný v hypermarketech - strana 4
     

Leták platný v hypermarketech - strana 4

Vepřová pečeně s kostí – vvcelku 79 • ch chlaaze zená ná • 1 kgg Výrroobek Výro Vý bek z m be mlllet eettéh ého maassaa – mix m ix 999,90)0 • masn asný as sný polo olotov lotto lo tov oovvaarr • 4480 80 g 80 • 1 kg kg = 662 62, 22,30 30 KKčč 2990 42,90) -30 % SLEVA 20% 13990 185,002 -24 % Mari Ma rino rino nova vvaný annýý vep epřřoový vý bok ok beezz kkoost osti sstti v ppiivvnnníí ma mari rinnáádě dě • masn ssnný poolo llootov toovvar ar • chhla hllaazzen zeen ený • 1 kg kg • bez ez ko kos osttii os • páli páli álliivos vooosst vvos vost VVeeppřřoovvé me meddaaiilloonnky ky • chla hllaazzen hl zeeené • 1 kg kg 10990 139,002 -20 % Krůtí Kr ůttí sp spod odní ní stteehn hno • chla hhlllaazzen zeen ené • 1 kg kg • země zeemě em měě ppůůvod m vooddu Maďa vo Maď aďa aďa ďarsk rsk sskko 69 90 89,90) Filé FFi iléé por orce rce c • 400 40000 g • mr mraže ažený až žený • 1 kg kg = 87, 87 255 Kč K • v naabíd bídce ce tak a é Nuge ak ugety ty Saf ty Safari ari 40 4000 g za 39, 399 90 9 Kč Kč 34 90 41,901 • 300 300 g • 100 00 g = 166,64 64 Kč Kč • uved ve enáá gr gramá amá am máž m je hmo motno tnost tno s be st bez e ez gllazur ggla laazur zzuu y -16 % 72,90) -13 % Kuřřeecí Kuře Ku cí křříídl dla -22 % Kuře Ku řecí ře cí řízzekk holan cí olan a dsskýý 6290 • chla hllaazzen hl zeeenná • 1 kg kg 49 90 73,90) -32 % Loso Lo oso sos fileetyy • 4× 100 00 g • 100 g = 49 49,75 7 KKčč 75 • uuved vedená ved vve edená enáá gr ggramá raamá am mááž je hmo je hm motno tno tn n stt bez bez gl glazu a rryy 199 Kč 299,00* -33 % MRAŽENÉ MRAŽENÉ HM 22 190x297 01-04 ZAKLAD VERZE07.indd 4 MRAŽENÉ 25.05.16 19:23