Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták platný v hypermarketech

Platnost od 1.6 .2016 do 7.6 .2016


Leták platný v hypermarketech - strana 8
     

Leták platný v hypermarketech - strana 8

Opavia Tatranky 4 • 47 4 g • 1000 g = 10 1 ,443 KKčč • vy vybr bran anné drruuhhy ané 490 98,90(0 7,90( -37 % 2190 Oplatky Kolonáda 1090 Old England černý čaj 12990 4790 Nescafé Dolce gusto Marrila crema Jihlavanka • zrnnková káva • 5000 g • 1000 g = 255,98 Kč • mletá kávva • 250 g • 100 g = 19,16 Kč • 147 g • 100 g = 14,90 Kč • vybrané druhy 27,90) -21 % • 220 g • 1000 g = 8,60 Kč Nescafé 3v1 • instantní káva • v sáčcích • 20 porcí • 350 g • 100 g = 19,98 Kč 1890 23,90) -20 % 6990 98,90) -29 % • 90 g • 100 g = 11 Kč • vybrané druhy 990 14,901 -33 % 169,002 -23 % 7990 super cena • 38–40 g • 100 g od 12,25 Kč • vybrané druhy Milka piškoty Bonbony • 161–200 g • 100 g = 39,95 Kč • vybrané druhy Romanca sušenka SLEVA 44% Mix sušenek se skořicí a kakaem Figaro dezerty PEDRO bonbony • 80 g • 100 g = 13,63 Kč • vybrané d uhy druhy 15,501 -29 % 79,90) -40 % • 175–260 g • 100 g od 15,35 Kč • vybrané druhy • 80 g • 100 g = 33,63 Kč • vybrané druhy • 83,2–270 g • 100 g od 44,41 Kč • vybrané druhy hy 3990 49,90) -20 % 2690 49,90) -46 % 11990 148,902 -19 % Gar G Ga arran a ance anc n e se vzt zzta ta ahuj huj hu uje na pot ot avviiny, otr n ko kosmeetik tikku u,, d dro roger gerii, g iii,i, h hyygie ygi gie ieen nu u a hygi hygi y en eni nické n ké pa papír píírové o é prod ové produ pr odu od d kty ktyy, péči péč ééči č o zub u y a kr krmiv mivvoo pro miv proo zví zví zv vířat řata a.. a Zg gar ara ar a rrance nce na n na potra ra avvin in ny jssou ny sooou vy vylou loou uččen en ny alko ny alko lkkkooho hollick hol cké ná cké náp áp ápo poje, e, tta e, abák bá ové o é výýrob ro kyy a gas astro ast troo pro provoz vvoozy (res ree ta tau a rac ra acce/k e/ av avárny rn nyy). ). • gara rra anc ncee se n se up upl uplat pla pl attňu atň uje jjee na a in infoo ko kout kou ou outtkkku u neebo bo in in inf nffo fo pokl ookkl kla adn dn ně • je třřeeb eba ba b a míít orig ig giná n lní ln ní úččten enku u • je n nutn utn ut ttn né vvrát rrát rá át á it a ale lesspooň 85 % p pů ůvod o níh ho množ mno nož ožžstv ožst stvví zbož zb boožží bož v orrig ig giin iná ná n ální ln ním ní m bale ale al leníí a s etik etiik et ike kkeetou toou to u • v p v příp ípa ad adě děě za z kou koupen pen pení pe ení větš většího ětššíího ho mn množs ž tví víí zb zboží ožíí mů ůžet žetee uplatn pla l tni tnit gar aranc ara nccii max. max. ma x. na na 3 ks • uplat up plat la atňuj ňu ňuj ň ujetee-lilili gar g ga a anc anc an nci n in na a mult u ipa ipa acck, ckk, mů může že bý být na být načat čattýý/o ča ý//otev tevřen te tev ř ý pouz řen o e 1 ks zb z oží (a z něj ě sp potř otřebo ebován ebo vánoo max. ván max. 15 % p pů pův ůvood odn dníh dn íího h ho mn množství ožs žství v ) • př p i akci akc k 1 + 1, 1, 2 + 1 apo ap pod. d. jjee tře třřeeb třeba ba a vrá vrrá rátit vš všech ecchnyy pro produk dukktty, duk dukty, y sp spotř otřebo řebo ebován vá ván áno m může ůže žže bý býtt pouz pouz uzee 15 15 % z 1 ks; ks; s; čás ástka tkk vá tka vám m bude ude vyypla ud p cen cceen en na a pod oodl d e účte dl čteenky k • v rá ámci 1 nák ákkupu upu up p lze lzze gara aranci anc nci n ci up u lattnitt ma m x. x na 3 druh ru u y zako zako akk upe upenéh néhoo zbož néh zbož ožíí • ga garan ran a ci můž můžete ete et te up u lat atnit nit n itt d doo 3 dnů nů ů od d za z kou kou koupen o pen pe í výro pe ýrrobku b (ttzn. (tz n den n. den nákup de ná ákup up pu + 2 n nás ássle led edujíjíjící) ed íccí) íí), nejp jpozd ději ějji však ěj všakk v posl vš osledn os ed edn dní den n spo spotře potře třeby by / min by min.. trva anl nliivo nlivos vos ossti ti gar g ranc ancíí kry ryttého éh zboží zb božíí • u u p potravi ottravi ot otr avv n pod odléh léhaj lé ajíjjííccí cíc í h rych rychlé ych chlé lé zká zkáze zk k ze ze ((be (b be bez d data ata ta sp spotř potř ottřeby eb / mi m n. n. trv trv rvanl anl an nllivo nlivo ivoosti st na a et etike ike ketě ke tě) ě) lz lzee gara ga ara anci ncci up uplat llat attn nit itt max. ma ax. x. 1 d den een n od od jej jeej ejich ich ic h za akou k pen pení • g ga aran nci ci u at upl up atň tň ňujte ujjjte na prod u ujt prodejn rod od dejn e ně, ě, kd kde d js jste ste te zbo boooží b ží zak ží za ooup upiililili, jiná i pr prode od d jna dejna na a mů m žžee gar ga garanc aranci ancci vyří yřídit řřídit dit, t, poouz u e pok ooku okud kud má výro ýr bekk v  v n nab ab bídc íd dce • ga garan aran ra ance ce vám ce vá ám mů ůžže bý ů být ýt oodm od dm míítn ttn nuta tta a v pří případ př řípad a ě zřej adě řejjméh řejméh m o či opak mé akova ovv néh éh ho zneu neužit itíí • čá částk ástk stk t a vám vá ám mb bu bud ude navr a áce av á na a vžd vždy dy v h hoootov tov oovvostti v K Kčč b beez ohledu hl du hle u na a to, to, to ja jak akým ým zp způso způ ssob ob bem m byl byyll výýrob ob bek e za zap aplaccen ap e • g • g gara ance je j pl p atn atná tná d doo odvo odvo dvolán dv lán ání,í, pod á po rob robná bná ná pravid pra avid vidla vi la a na n www w..al .a a ber b t.cz be t. z a v pro t.c prodej eejnác ách Albe á b rt be bert rt HM 22 190x297 05-16 ZAKLAD VERZE08.indd 8 25.05.16 19:07