Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Akční noviny Kauflandu

Platnost od 2.6 .2016 do 8.6 .2016


Akční noviny Kauflandu - strana 37
     

Akční noviny Kauflandu - strana 37

7HFKQLNĀND 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH oprava technických systémĤ a zaĜízení skladu vþetnČ jejich technické údržby a kontroly, spoluúþast pĜi opravách a servisech servisních firem. 3RçDGXMHPH • vyuþení v oboru (elektro nebo strojní) • praxi na obdobné pozici - výhodou • vyhlášku þ. 50 - výhodou • sváĜeþský prĤkaz - výhodou • zkušenosti s opravami technických zaĜízení, manuální zruþnost • uživatelskou znalost práce na PC • Ĝidiþský prĤkaz sk. B • samostatnost, þasovou flexibilitu, schopnost pracovat v kolektivu • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity), dotované stravování v kantýnČ • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 7HOSHUVRQDO#NDXIODQGF] Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. TE STĚHUJEHO ? SE DO MENŠÍ Přijmeme pracovníky na pozici OCHRÁNCE ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY, POHLEDY, MEDAILE, ODZNAKY APOD. veřejných prostor OC TEL.: 774 121 121 NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! Darovat radost...      "  !"#           ! "# $ %&       ' ()  ) $ # ) $   %&   &  &   "#$  ) & $ (*    + $ ()   , -./01 % #  2.. ! "#' 3#) * )    $ 4  5      %   2. ! "#'  )$ 6) )   7 &  '''$ (    7' 4 &)  %$               ! "  #$  $ %$ &' # $(  & Náborový příspěvek 2 000 Kč Příspěvek na ubytování a dopravu ... může Kariérní růst Uniforma zdarma být tak 500 200 KčKč jednoduché! 800 111 112 | nabor@m2c.eu Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen Týdeník Kaufland do Vašich schránek Nezapomeňte na dárek! • HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ STAÈÍ ZAVOLAT • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY E ÁM HLED ODNÍ H PCE OBC ÁSTU Z AŽ 70.000 KÈ 840 111 177 WWW.SMARTPUJCKA.CZ AAS 37 / – Dár pou ková káz Dárková ka poukázka 2. 6. Jarmil 3. 6. Tamara 4. 6. Dalibor 5. 6. Dobroslav 6. 6. Norbert 7. 6. Iveta 8. 6. Medard za obsah inzerce ručí zadavatel 124