Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Prázdninová kolekce módy

Platnost od 7.5. do 30.11.


Prázdninová kolekce módy - strana 94


Prázdninová kolekce módy - strana 94

PRAKTIČTÍ 1 Malovací domeçek (40 dílû), ™ 199_ Tento domeçek obsahuje vøe, co k malování potãebujete! 12 voskovek, 12 pastelek, 12 fixû, 1 tuåku, 1 mazací gumu, 1 oãezávátko a vodou rozpustné lepidlo. Vøe pëknë srovnané v zásuvkách. Domeçek je díky tropickÿm vzorûm velmi dekorativní. Ideální jako dárek. Pro dëti od 3 let. 923 220 H18 1 199_ POMOCNÍCI! Snadné chlazení! 2 Gelovÿ chladící obal na lahve, ™ 129_ Pëknÿ obal – taøka na lahve s chladícím gelem. Kaådÿ nápoj je tak moåno podávat chlazenÿ. Taøku jednoduøe vloåíte do mrazniçky. Vhodné jako dárek a zaruçenë upoutá na kaådém veçírku a oslavë. Odolné nelámavé provedení, lze opakovanë pouåívat. Materiál: PVC. 954 764 H18 4 Stojan na notebook, ™ 149_ 3 40 dílů 99_ 3 Lupa na çtení, ™ 99_ 2 Umoåní lepøí odvod tepla, zlepøí cirkulaci vzduchu a zabrání tak pãehãátí pãístroje. Sedmi stupni nastavitelná vÿøka a otoçná základna. Perfektní také jako pult na çtení. Z robustní umëlé hmoty pro optimální uchycení na hladkém povrchu. Rozmëry 28 x 26 cm. 925 416 H18 4 Nezatëåujte zbyteçnë své oçi! Vhodné nejen na çtení ale také pãi ruçních pracích. Dosáhnete aå 300% zvëtøení. Lupa v tomto provedení je velmi flexibilní a plochá, nezabere mnoho místa. Jednoduøe pãidråíte lupu cca 10 cm nad textem a hravë pãeçtete i drobnë tiøtënÿ text. Rozmëry: cca 30 x 19 cm. Materiál: umëlá hmota. 962 565 H18 129_ Pro skladné uložení 149_ 7 Stojánek pro dálková ovládání, ™ 129_ Díky tomuto stojánku pro dálková ovládání budete mít v obÿvácím pokoji koneçnë poãádek. Stojánek je otoçnÿ a tak dosáhnete vådy snadno na správnÿ ovladaç. 922 974 H18 5 149_ 6 Úloånÿ box s pãihrádkami na boty, ™ 169_ Pro kaådodenní odstranëní nepãíjemnÿch åmolkû a uzlíkû z odëvû, s velkou kovovou plochou pro rychlé dosaåení poåadovaného vÿsledku. Ergonomicky tvarovanÿ vÿrobek s provozem na baterie 1,15 V/ UM1 (není souçástí balení). 924 719 H18 169_ 7 129_ Kam se zimní obuví nebo s drahÿmi lodiçkami? Sezónní obuv jednoduøe uloåíte do boxu a zasunete napã. pod postel – v boxu se na ni nepráøí a neuvolñuje pachy do prostoru. Se zmënou sezóny obsah boxu jednoduøe zamëníte. V boxu s pãihrádkami je prostor pro 12 párû bot. Materiál: 100% PVC. Vel. 75 x 68 x 12 cm. 922 993 H18 0 Misky na zásoby, (10dílná sada), ™ 199_ 8 199_ 8 Girlanda „Sluneçnice“, ™ 199_ Girlanda ve tvaru sluneçnic z umëlé hmoty. Kvëty a listy jsou z polyesterového materiálu, stonky z pevného materiálu. Dodá Vaøemu domovu letní atmosféru. Délka cca 90 cm. 967 298 H18 92 9 199_ 9 Krájeç na cibuli, ™ 199_ Krájeç na cibuli s nádobkou. Ideální na krájení nejenom cibule, ale i zeleniny, çerstvého i suøeného ovoce, sÿru, çokolády atd. Z nárazuvzdorného, pro potraviny vhodného materiálu s krájecími noåi z uølechtilé oceli. Rozmëry v cm: 8 prûmër x 23 vÿøka. 923 060 H18 ! Sklenëné misky s kvëtinovÿm designem lze vøechny uzavãít patãiçnÿmi víçky ve åluté barvë. Vhodné na uskladnëní Vaøich zásob, ale i na uloåení potravin napã. v chladniçce. Vhodné do mikrovlnné trouby i myçky na nádobí. Rozmëry-prûmër: 9, 10.5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 H18 99_ Rychlá oprava! sada 10dílná ! Opravnÿ smaltovací lak, ™ 99_ 0 199_ Oprava poøkozenÿch smaltovanÿch povrchû není vûbec sloåitá. Tento fluid je ideální k zakrytí malÿch poøkození økrábancû na vanách, sporácích apod. Øtëteçek umoåñuje úspornou aplikaci v tenkÿch vrstvách pãímo na poøkozená místa. Prostãedek je ãeditelnÿ vodou. Objem: 20 ml. 929 282 H18 2012PN08,00 5 Odstrañovaç åmolkû, ™ 149_ 6