Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Prázdninová kolekce módy

Platnost od 7.5. do 30.11.


Prázdninová kolekce módy - strana 95


Prázdninová kolekce módy - strana 95

PŘÍJEMNÝ POCIT OD HLAVY AŽ K PATĚ! 2 Vystãihovaç nosních a uøních chloupkû, ™ 99_ Pohodlné a jednoduché odstranëní nepãíjemnÿch nosních a uøních chloupkû, s çistícím øtëteçkem a odnímatelnÿm krytem. Pãední çást vystãihovaçe je z uølechtilé oceli a je odnímatelná k çistëní. Rukojeæ je chránëná pãed vlhkostí. Provoz na baterie. 926 454 H18 3 Kosmetická çelenka, ™ 129_ Praktická pomûcka pãi odliçování, mytí obliçeje a pãi líçení. Çelenka zachytí vlasy, které tak nepadají do obliçeje a je pãíjemná na noøení díky hebkému materiálu. Ocení ji kaådá åena s deløími vlasy. Materiál: 100% polyester. Lze prát pãi 30 °C. 945 223 H18 4 229_ Po Před 1 Vloåky do obuvi (2-dílná sada), ™ 89_ 2 ks S tëmito vloåkami do obuvi ulehçíte Vaøim chodidlûm! Zmírníte bolest pãi chûzi a umoåníte pãíjemnou chûzi. Vhodné pro veøkerou obuv. Jednotná velikost. 925 628 H18 2 99_ 4 Sprej na matrace, ™ 229_ Dopãejte si zdravÿ spánek na çisté matraci! Tento sprej je úçinnÿm prostãedkem na roztoçe, zneçiøtëná místa na matraci a navíc neutralizuje pach potu. Vysoce úçinnÿ, çistí a dezinfikuje, øetrnÿ k lidem a domácímu zvíãectvu! Objem: 500 ml. 927 176 H18 3 1 129_ 89_ 6 Korzet, ™ 129_ 6 129_ 5 169_ 79_ 7 Kolíçek proti chrápání, ™ 79_ S tímto kolíçkem „stop chrápání“ budete mít opët klidnÿ a hlubokÿ spánek a dostatek kyslíku pãi spánku. Vaøe tëlo si bëhem spánku odpoçine a nebude potãebovat energii k chrápání. Kolíçek jednoduøe zasuñte do nosu – umístëte na stãední nosní pãepáåce. Nejlepøí úçinek a uvolnëní docílíte jiå po cca 5 dnech pouåívání. Barva: modrá. 924 685 H18 Tato bandáå koleno stabilizuje, zpevní a umoåñuje tak opët neomezenÿ pohyb. Uvnitã jsou integrovány magnety, které pûsobí vyváåenë na kolenní kloub a mírní tak bolesti. 926 806 H18 149_ 9 Zástëra pro stãíhání vlasû, ™ 99_ Tato zástëra Vám zpãíjemní domácí stãíhání vlasû a díky jejich zachycení zachová podlahu i obleçení çisté. Øíãka je prûbëånë nastavitelná suchÿm zipem, navíc je zástëra lehce sloåitelná, takåe nezabere åádné místo! 923 354 H18 9 8 Bëlící ústní voda, ™ 149_ 2012PN09,00 Záãivë bílé zuby pro mladÿ, vitální a svëåí úsmëv! Pár kapek na zubní kartáçek postaçí – Vaøe zuby budou opët bílé. Tato voda s bëlícím úçinkem øetrnë a velice efektivnë odstrañuje neåádoucí zubní povlak a nenaruøuje zubní sklovinu. Obsah: 74 g. 925 663 H18 STOP chrápání! 7 5 Kolenní bandáå, ™ 169_ 8 Optimální podpora pro Vaøi páteã. Bëhem mírného taåení ramen dozadu se øíje a krk automaticky stáhnou v jedné linii smërem k páteãi a Vaøe záda se tak vrátí do své pãirozené pozice. Magnetické pûsobení podporuje krevní obëh. Upevnëní na suchÿ zip. Jednotná velikost. Upozornëní: magnety by nemëly pouåívat osoby, které nosí kardiostimulátor (tzv. budík). 943 788 H18 • Proti roztočům • Proti zápachu • Odstraňuje skvrny 99_ 0 Bandáå pro palce u nohou, ™ 169_ Pro jednoduchou korekturu krásy Vaøich nohou. Tato bandáå koriguje palce u nohou do správné polohy. 2dílná sada pro pravou a levou nohu. 924 454 H18 0 169_ 2 ks Před Po 93