Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Fotbal

Platnost od 8.6 .2016 do 19.6 .2016


Fotbal - strana 3
     

Fotbal - strana 3

Če lo vk aT ikk ina D iod yP ow e rLED ,d v a r e ž im ys v í c en í ,sk l opn ýs v ě t e ln ýku že l , m a x .6 0Lumen ,m a x .do s v i t3 0m , hmo tno s t8 5gv č .b a t e r i í . [ 1 1 9 1 1 8 3 ] Ou tdoo r o vésandá l y m í s to599 , - D ám sk é 499 , - Z ap ín án ín asu ch ýz ip ,gumo v á pode še v ,dp ru žen íA i rCu sh ion® [ 3 4 4 2 0 7 4 / 3 4 4 1 0 5 2 ] m í s to2199 , - 1299 , - T r ek ingo vého leT i t ana lPL -40% Lehk é ,3d í lné , jednodu chén a s t a v en ídé lk y p r o s t ř edn i c t v íms y s t émur y ch l o z a v í r án í P ow e r l o ck ,v ýměnnét a l í řk yV a r io . Dé lk a :1 4 0cm [ 1 1 0 5 1 4 8 ] m í s to2399 , - 1299 , - P án sk é -45% P ow e r -L o c kp r or y ch l é n a s t a v en íd é l k y Ý N L Í D 5 IVALOVÝSET FEST F e s t i v a lo v ásada5 -d í lná 5d í ln áf e s t i v a l o v ás ad a :1kupo l o v ýs t an p r o2o sob y ,2sp a c íp y t l e ,2pod l o žk y . R o změ r ys t anu :2 0 5x1 4 0x1 0 0cm R o změ r ysp a c íhop y t l e :1 8 0x7 0cm R o změ r ypod l o žk y :1 8 5x5 0x0 , 7cm Hmo tno s t :3 , 9k g [ 2 0 6 0 1 0 4 ] m í s to2999 , - 1499 , -50% an t S n a t S k cá a sp 2x k á c a p 2xs tka ima r 2xka a imtka r 2xka ou sk r oho sok y rov P iku t is r tu D ám sk á Ou tdoo r o v áobu vT r a c t ionTXP vá romoka Nep šná y rod ap Nep r omok a v á memb r án aTEXAPORE , p r od y šn ápod š í vk a . [ 3 4 2 0 5 7 8 / 3 4 1 0 4 4 6 ] m í s to3299 , - D ám sk á -42% 1899 , - F ixa cek o tn íku P án sk á vá zo lu isk t ro P P án sk á P án sk áou tdoo r o v á obu vV en t r a i l ia S v r šekzk omb in a c es yn t e t ik yat e x t i l ie , k v a l i tn í me z ipode še vT e ch l i t e ,gumo v á pode š e vOmn i -G r ip® . [ 3 4 2 0 6 2 3 ] m í s to2799 , - -42% 1599 , - -30% ,to4899 s í m T r ek ingo v áobu vR idgeH ighGTX ,3399 NEJCENA S v r šekzk omb in a c es yn t e t i ck éků že at e x t i lu , memb r án aGORE TEX® , pogumo v an ášp i čk aap a t a ,vn i t ř ekbo t y po l s t r o v an ýpěn ouMemoF o am ,pode še v G r ipe x . [ 3 4 7 0 0 0 2 / 3 4 8 0 2 6 4 ] 3