Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 8.6 .2016 do 14.6 .2016


Supermarket - strana 10
     

Supermarket - strana 10

Bonduelle Zlatá kukuřice • 34 3 0g • 10 100 g = 7, 7,6699 Kč 21 933,90)0 Valfrutta rajčatové pyré • 500 g • 100 g = 5,98 Kč 29 90 41,901 -28 % SLEVA 35% 1490 25,50) -41 % Giana fazole červené • 400 g • 100 g = 6,21 Kč • vybrané druhy Koření Vitana mix • 20–35 g • 100 g od 39,72 Kč • vybrané druhy 13 Koření Vitana jednodruhové 17 Vitana Masox bujón 90 19,501 • 25 g • 100 g = 35,60 Kč • paprika sladká -28 % Vitana polévky • 55–127 g • 100 g od 14,10 Kč • vybrané druhy 90 23,50) -23 % 8 Knedlíky Vitana 26 Vitana omáčky 9012,501 • 400 g • 100 g = 4,48 Kč • s burizony -28 % • 12 kostek • 156 g • 100 g = 17,25 Kč 90 36,90) -27 % 1790 23,90) -25 % • 41–83 g • 100 g od 19,16 Kč • vybrané druhy 15 90 23,50) -32 % Garra Gar an anc a n e se vzta ahuj uje na uje uj na potr potrravi av ny ny kosme ny, koosm sme mettik tiiku, u, dro r g ger ge erii, er iiii, h hyyg giiieenu gie u a hygi ygien yg en cké eni ké pa papír pí ové pír véé pr p odu odukty dukty ty, p péči é i o zub éči éč zuby a kr k miv mivo pro mivo pro ro zví zvvířat vířat řatta. a.. Z gara a ra ance ncee na  na n a  p a pootrrav pot ra avviny a in iny ny js ny jsou oou u vy vyl y ouč oou uččeeny učeny n ny al a koh kkoooh holi olil cké kéé ná nápoj ápoj pooj oje, e, tab abá abáko ákoovvéé výr výr ýrobk obk bkky a ga b gastr astr st o p prov rov o ozy ((rrest ov e aur au a ura acee//ka /kkkavár árny) ny)). • g ny n ga arance ran an nce se upl p atň pl atň at atňuje ňuje na na in nfo fo kkou kooou uttku tkku ku n neebo bo inf nffo pokllad n adn dn d ně • je tře třřeba eba b m míít oorrri rig iig giná inální in ná ální ní úč účte tten enkku u • je nu uttn utn tné né vrá rát ráti rát átit it alespo alespo ale s ň 85 % pů p vod od dníh íh ho m množ noožžstv nož no stv t í zzbož b í v oorrigi bož ig giinál ná n állní á ním n íím m ba alen ní a s et etiiket kee ou ou • v p přřřípa ípa ípad pa adě dě zzak ak a ooup ou up u upen pen eení ní vě n v tší šího ší ho mno množst mn žssttví žs ví zbo zb zb boooží žžíí mů můž m ůž ůžete up u lla lat attnit a n t ga garan ra ran a ci ci max ax. na 3 ks ax ks • upl uplatň atň tňuje u teuje tee li ga garanc gar anc ncii na m mult ultipa ult ipa iip acck, ckk, m mů ůže že být být na bý aččat ča a ý/ ý/otev ý/o otev te řen řeený pouz oou u uze uzze 1 ks ks zzbo booží b ží (a (a z nějj spo sp tře spotře sp řebov ře bov ovván áno á no n m ma ax. x. 15 15  5 % p půvo ůvvo ůvo vodn odní dního hoo mno mn žst žství) v • při ví) ři ak a ci 1 + 1, 1, 2 + 1 ap apod. od. je třřeba b vr v áti á t všec át všec še h hny ny ny p prrod odu dukty ktyy, spot potřeb řeb bová o áno n můž můžee být být ý pouzee 15 pouze pou 15 % z 1 ks; ks; ks s; čá část stk ttkka vám m bud bude ud de vypl yp pllace aceena podle acena pod odle le účttenk en n y • v rá rá ccii 1 náku rám á pu pu lze ze ga aran ranci cii upl p atn a itt m ma max ax. na 3 dr druhy uhyy zakou zakou za kou upen peen néh éého ho h zb z oží ož • garranc ancii můžžet můž ete te up plat atnit nit i do it do 3 dnů dn nů n ů od d zakou zakou za ooupen pe í výroobku b (t bk (tzn. zn de zn. den n náku nák áku upu pu + 2 ná násle ssle leeduj d ící ící), ), ne nej ejpoz ozzděj dějii však dě však v possled ední den ední en n sp spotř potř třřeeby eb by / min min mi i . ttrva rvanli rva nlivos nl vooosti vvos ti gar g ancí ga an anc ncí kryytéh kry tého zbož té tého božíí • u bo u  po pootra pot rav avin a n po pod podléh odléhají od léh éh ha ajjíjjícíc ají ícíc cích rychlé ych c lé zká zkáze zk káze ze (b (be b zd data ata ta a sp sp potř otřřeby b / min min.. trva rv nli nlivos vos vo osti sttii na a eti t ket k ě)) lze ga ke garanci ran an nccii uplat up upl pla pl atn nitt m max ax. 1 de den od j d jej ejicch h zakoup zak za ou oup u eníí • gar ga a anc ncci u upla p tňu pla tň tň ňu ujte jjtttee v p pro roode dej d ej ejně, ně, ně ě kd kdee jste stee zb zb boží oží ož žží za akou koou oupil p i,i, jiná pi jiiná prod jin rodejn ejna jna může ůže ga garan ra rran a ci ci vyř vyyyřídi dit, dit, t, pou p zee pok pokud ud m má á výr výýýrobe ob bek v na abíd íd dcee • • g  gara ra an nce c v mů vám vá ůžžee b být bý ýt od odmít dmítnut mít ítnut ít nuta nu avp přřípa ípadě děě zř d zře řejmé řejmé jmého jm ho či či opa opa pakov kované kov ované aného ho zne ho neuži n žití tíí • ččást ásttkka ást ás ástka a vám vám bu vá bude de na de nav a rác rá á ena e vvžždy dy v hoto otovos ossttii v Kč bez ez ohl ooh h hl hledu edu ed u na na to, too, jaký akým ak km způ ůsob soob obem em by byl b yl výýrob obek obek e zzap za a ap plac la acen a e • • g g gara arr n ara a ncee je j pl platn a á do od at atn dvo v lán lání,í,í, podrob lá pod drob bná á pra pra avidla vid idla a na na www ww w .al ww a be berrt.ccz a v p b pro pr rroodej dejnách nác ách Albe b rtt bert be TRVANLIVÉ POTR AVINY SM 23 170x280 01-16 ZAKLAD VERZE07.indd 10 02.06.16 16:47