Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 8.6 .2016 do 14.6 .2016


Supermarket - strana 2
     

Supermarket - strana 2

A ROZPA LTE TO! 19 90 26,50) KKuuřřeeccíí Gri ril mi ril mix Gu Gurrm mán án • masn asssnný polo oloottov ol toov ovar ar • chhla hlllaze zen zen ený • 1 kg kg 7990 Mari M Ma ari rino inoovvaannáá veeppřřoovváá krrkkov ovvic ice ic bbeez ko kost sti – gu sti gurm rmán án •m masn asssnný poolo aasn ollloottov tooovvar var ar • cchla hllaazen hla hl z ná • 1 kg ze kg • pááli állliivos vvoos ossttt:: 94,90) -15 % -24 % 11990 149,902 -20 % BBaage gettaa Laauuura ra ra • chhla hlla laze zen zen ená • 11775 g • 100 10000 g = 11 11,,38 ,33388 KKčč Kuřecí stehna 59 • cchhlaazeenáá • 1 kg 979,90)0 SLEVA 25% 2190 Kuře Ku Kuře řecí cí křříídla dla dl •m mraž raaažžeená raž enná ná • 5500000 g • 1 kg kg = 433, 3,8 ,880 Kč 39,90) -45 % MRAŽENÉ Krůůtttíí steehhen Kr enní ní pláát plá pl átek tekk 11990 • chla hllaze zeen ený ný • 1 kg kg • půůvo vod Maaaďďaars M rssk skkoo 149,902 -20 % Výro Vý robbeeekk z  z m mllet etééhho masa ma assaa – mixx 139 90 185,002 • masn aassn s ý ppolo olo ol olo l to ttov oovaarr • 480 80 g • 1 kg kg = 662,3 22,,,33300 Kč 2,3 29 90 42,90) -30 % -24 % VVeepř přov přo ové meedaaiillon m onkkyy 1190 • chla h zen hl e é • 1 kkgg 14,901 -20 % 21 90 29,90) Maakkrrel M elaa uz uzen ená ná • ch chlaazze zen eená • cen ennaa zaa 10 100 g 100 • poouz uzze v ppro v p pro rooddejn ejnách ej jnnáách áccchh s ob s o obsl slu luho uhoovan aným an ným m úsekkkem ús úse keem MRAŽENÉ 8990 129,002 -30 % Ilustrační foto Krevety loupané SM 23 170x280 01-16 ZAKLAD VERZE07.indd 2 • 500 500 00 g • mr mražená aže žžeená ná • 1 kgg = 43, 43 800 Kč 43 K -26 % Mořské plody týdne • 150 g • chlazené • 100 g = 59,93 Kč Krůt Krůt Kr ůtítí já játr tra Tito korýši jsou zdrojem mineerálů a proteinů, obsahují minimum tuků a zanedbatelné mnoožství cholesterolu, jsou tedy ideáálním dietním pokrmem. Můžžete je smažit, grilovat, vařit, péctt či zapékat. Ve Středomoří býva ají součástí těstovin nebo špan nělské paelly.  02.06.16 16:43