Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Letní nabídka Albert

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Letní nabídka Albert - strana 15
     

Letní nabídka Albert - strana 15

1399 Kč 599 Auttooch Au chhla ladni la dničk dn ička ič ka Kč • vho hodnéé na ces cesty esty ty p uchov pro uchovvánní po potra travinn, kte teré ré potřřeb ebují ujíjí bý býtt v chla hladu 899,90* -33 % super cena M to Mo tok okr kros kros osov sov ová ppřřililb ilbbaa • ppolo lohhovate hovate a lný l ý kš kšilt iltlt • plně ln odním ímateeln lné né vn vniitřní ní pol po strování • bezpečnostníí zap za ínání nání níí FAS FASTT LOCK L • homologace ECEE 22.0 22.055 999 Kč 1599,00/ -37 % Autooppotahy • pro vvět většinuu typů typů vozidell se seda edadly d bez bo bočččních ční ních air airbag irbag ba ů • certifi ifififikát k TÜ TÜVV Motocykkl M k Betka 50, 12 50, 50 1 V A to Au tobbaterie Bear Pow wer • 74 AH 1450 Kč • 62 AAHH 11199 199 Kč K • 55 AH 1099 1 99 Kčč • 455 AH 899 Kč super cena 379 Kč 599,90* -36 % • ellek ektri trick ckký sttart artér ér • 4tak taktní tní m moto mo tor • výko ýkon: 3,6 HPP ppoo res re tri trikci kci • spot p řřebba: 1,55 l/l/100 1, 100 km 1899922990,00+Kč -17 % Mooto t rovýý ole leej Milllen Mi lleniu iuum Prrem emiu iuum 10WW-40 40 40 •4l • v nnaabbíddcee tak t é 10W 0W-4 --40 -4 400, 1 l zaa 11 119 Kč 229Kč 299,00* 1049914999,00/ Kč Přřívvěs ěs Han andy d – 20 N1, N1, 750 N1 750 kgg 75 • rozm ozzm oz měry ěěrrryy kkooorby rby rb by: 2060 by 066600 × 1110 1110 1100 00 × 33000 00 mm, m, kol kko o aa:: 115 155 5555/70 //770 70 R1 R13 R13 • ppodl oddllaha od odl aahha ha z pro pprro rotitiskklu kllu luzzov zoové ové pře ov řřek eekklilliž iižžky žkkyy sleva 30 % na vybrané osvěžovače do auta HM 23 K HOLIDAY 14-15 ZAKLAD VERZE08.indd 15 -23 % Auto tolé lékkáárn rna na í Možnost objednán h. íc ac rm fo in na • pro r po pos oskytnut os kyttnuttí př před ředlék eddlék lékařs ařské ké prv pr rvní rvní ní pom pom omoci o . Obsa oc oci bsah sahh odpo odpo dppovíd p vídá víd ídáá vyh yhláššce ce č. č 34 3 /2002 341 /20002 02 Sb Sb., Sb., Sb. ve zn zzně znění ně něnníí vvyh vyyh yhláš áššek ek 2211166/20 //220 201100 SSb. Sbbb.. a 118 182 82/2 82 /20 /20 201111 Sb Sb. Sb. b. Miiinnist M ist is steers errs rstva ttvva va dopra ddooppra prrraavvyy ilu lluust sstr t ač aačn č í ffoto oto to -30 % í na informacích, Možnost objednán kazníkovi. závoz přímo k zá 31.05.16 20:55