Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Letní nabídka Albert

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Letní nabídka Albert - strana 8
     

Letní nabídka Albert - strana 8

Talíř plastový • dezertní • Ø 20,5 cm • v nabídce také talíř hluboký za 24,90 Kč, talíř mělký za 29,90 Kč a kelímek za 17,90 Kč 24 90 29,90) -16 % 129 90 299,00* -56 % Boxx na chllebíččkyy, zá Bo záku k sky sky 4990 • rozm měr: 455 × 355 × 11 cm • na ukkláádán dání, pře přeená náš áššeníí ášení a  víro a serv roo ání rová ání potrrav avi viin • obs bsaahuj hujje servííro írír vaccí tác • růz ůzzn zné bar arvy 99,90) -50 % Hrrneek MADEIRAA s ví víčkem em m • obje bjem m: 450 ml m • v nabí bíd íddce tak také láh áhhev ev s brčk brčk rččkkem em, em, 250 225 50 50 ml za 49 49,90 ,900 Kč ,9 Kč 4590 59,90) -23 % Potrav avinovváá f liliee 60 m fó 26 90 39,90) • ššíííře ř 29 2 cm • v kr krab abi bičc čce čce -32 % Sáčk Sá Sáčk čky na na led edové ovvé koostky ssttky ky • saam amo moouza m uzaavír vvír írírac rací accí • 28800 ko kkos oossttek ek ek, 10 sáč áčk ččkků 149 Kč 249,00* -40 % 799 Kč 999,00* -20 % Komp Ko mpak aktní tnní gr grilil Senco eennco corr SB SBG 20055 55SS SS • komp om mpakt akkttníí gri g ly ly, y kt které které eré lz lze ootev tev evvřít evřít řířít naplo napplo na looccho chho ho a pou pou po ooužít žíítt je žít je ja jako ko bar baarbec ba bbeecue e ue ec ue • n • nnere • ner erreezov zové zo vé pro pro rove vved eeddení eenní • ne nep eppřřil řiilna iillna nav avý povr povr ovrch ov ch gri ch grir lovac gr lov oovvací accíích ac ch desek deeesseekk • moož des ožn ž ost žn ostt ggrrilo os loován vání ání bbez eezz při přřiidán př dáánní dá oole leejjee • vyjí yyjjíj mateln mat ma m attel ellnná miisk eln ska nnaa oddka sk dkkkaapáv apáv páávvání pá pávání áánnníí ol oleeje ejj • od odd dddděle ěělle lennéé ko kkon oonntrolky trrroolky tro lky ky pprrov ovo vvoozu zu aa naahř a n ahhř hřátí átí át t • tep eeppeel eln lnně izzo lně zol oollova ova vaaná nnáá rruk ruuk ukooje ukoje ojjjeeť vhho hod ooddná dnáá i k ppřřitiitlttllače aačče čenníí sen seennddvi se dvvičů vviiččůů •• rroozm ozzm změěry ěrry grririlov ggri lovací lo ovvac aací ccíí deesky skky ky: 2225 255 × 25  25 × 1150 550  00 m mm m •• p  ppřířřík ííkkkon: on: on nn:: 92 920 W 00  W W • hmo hhm motn mo tnnoost: tno stt:: 11,,6622 kg st kg • v nna nabíd abbíd bííd ídccee ttak ta aakké grril riilil SSBBG 33050 305 0550S 0050 5500SSSS za za 1119 1111999 Kč Kč HM 23 K HOLIDAY 08-09 ZAKLAD VERZE07.indd 8 6990 89,90) ZZáásobn soobn bník íkk sskkle lenněěěný nýý s ve vennttilem ililem m CCaarm rmen menn 3 l -22 % Svíččkkaa Cititro Sv Svíč rone ro nelllaa • 350 50 g 31.05.16 20:47