Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 8.6 .2016 do 14.6 .2016


Hypermarket - strana 4
     

Hypermarket - strana 4

Burg Bu rger er Jaallap apeenno • ma masn sný ppoollooto tova var • 22220 g var • 1 kg kg = 158 58,,770 Kč Kč • pá páliv lilivvoosstt 1 59 Kč 219,00* 34 90 39,90) Burg Bu Burg rger er Ame merriiccaano no • ma masn sný ppoolo loto tova var • 22 220 g • 1 kg kg = 15588,,770 Kč Kč • pá pálivo lilivo voost sstt 34 90 39,90) -12 % -12 % SLEVA 27% • chlazená • 1 kg 99 90 119,002 Kuře Ku uřřeeccíí stehe tteehheennnní ří říze zek Fl Flam ameenngo go -16 % • ch chla hlaze lazzeennýý • 1 kg • m la maassnný po polo loto tova tov var -26 % Hově Ho vězí zí přřeední dní ss  ko dn  ko kost kost stí • cchhla lazzeennéé • 1 kkgg • ddoo vyp ypro rodá dání ní zás ásoobb KKrrůt růůttítí sp spod odnníí stteehhno no • ch chla laze zené né • 1 kg kg • pů půvo vod M Maaďar ďars ďa rskkoo 69 90 89,90) 49 90 61,901 -22 % 109 90 149,902 74 90 89,90) -16 % -19 % VVýýrroobbeek zz  ml mletéh eettéh ého masa – miixx ma • cchhlaze zennýý • 48 480 g • 1 kkgg = 10044 Kč 59 90 72,90) -17 % Kuře Ku řeccíí zaaddní ní čtvr čt vrtk tky • cchla hlla hhla lazené zen ze zen ené • 1 kg kg RYBA TýDNE LOSOS filet s kůžíí ilustrační foto HM 23 295x324 01-06 ZAKLAD VERZE09.ind.indd 4 99 90 139,002 -28 % KKuuuře řeccíí prs ře rsa sa ss  ko kosst stítí • cchhla laze zennáá • 1 kg kg VVeepř přoovvý bo bok ss  kkoos ossttí – vvccel elkkuu • ch chhla lazzeený la ný • 1 kkgg 89 90 129,902 -30 % FFiiile lleet z aalljašs let šské ké tre resk sky sky • 88000 g • 10 100 g = 11 11,,224 KKčč • uv uved eddeen ená hm ená hmot otno nost st je gra je r má máž be bez gl glaz azuurrryy Lo osos je zdrojem dobře strravitelnýc ch bílkovin, nenasycených ma astných k kyselin omega3, vitaminů skupiny B a D a dále minerálů jako selen a draslík. Losos nemá zvlášť výraznou ch huť, proto se k němu při kuchyňsské úpravě hodí chuťově výrazné ing gredience. Při tepelné úp pravě vyhrrávají pečení, grilování či sm mažení. MRAŽENÉ 37 90 44,90) -15 % LLooso oso sooss filleet s ků kůží ůžžíí • cceennaa za 10 100 00 g • ppoouz uze v pr prodej odej od ejná nách ách ch s obbsslluh s  uhov ovaannýým ovan m úse seke seke kem čerstv če rrsstv tvýc ých ry ryb ryb • v nnaabbíídc dce ttaaaké ké Los ké osos os filleet s kůží kkůůží ží, va vaku kuov uově ově ov bale bale ba lenýý, 10 lený 100 g za za 377,,90 90 Kč 31.05.16 18:24