Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 8.6 .2016 do 14.6 .2016


Hypermarket - strana 5
     

Hypermarket - strana 5

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice Mooora M ravvsské ra ké uzzeenéé maso aso as 14 Angglliiccká An ká krk rkkooovvič ička ka • ce cena na za 10 100 g 11 9017,901 90 • cceennaa za 10 100 g Vííde Víd Ví deeňňňsské de ské ké pár árky ky prem pr emiu ium 15 90 19,901 • cen ceennaa za 100 100 g 10 super cena -20 % -33 % podíl masa 85 % podíl masa od 92 % Priinc Pr Pri innc sa saláám • ce cenaa za 11000 g Šunk Šu Šunk nkov ový sa salá lám • cceennaa za 11000 g 16 90 22,90) 9 9012,901 Čeessnneekkoovvá kl ČČesn klob obáássa • ce cena na za 10 100 g • v na nabbíídc dce ttaaké aké ké Kloobbáása sa LLáánnggoollt pi pikkaantní nnttní níí,, 11000 g zaa 1166,9 ,90 90 Kč Kč -26 % -23 % 27 90 39,90) 9 9011,90. -30 % -16 % Řada Řa da Alb lbeerrt Ex Excell cellllen ce ent • 1000 g • Kr K ůůttí pprrsn sní fileet,t, Šun unka ka ka nejjvvyššššíí jakkos ne nejv ostititi, Pe Peččeená enáá šunnkkaa,, Šuunnka šu ka od koost sti • v nabí nabbííddcce ta na také ké Roas Ro astb astb tbee tbee eef s pe pepř přem em,, 10 100 g zzaa 39, 9,9900 Kč (4 9,90 (499,,90 ,9900 Kčč)) KKuuře řecí cí prs rsní ní šun unka ka 6 908,90( Slov Sl oven ven ensk nsk skkýý to toče čený ný sal alám lám ám • ce cena na za 10 100 g Duuššeennáá šun D unkkaa unka nneejv jvyš yššší ššíí jak akoossttii • cceena na za 100 100 g 10 • st standa aannddaard rdní ní jak akos ost 13 90 -22 % • ce cena ena na za 10 10000 g 18 90 23,90) -20 % super cena 92 % vepřové kýty Hoově H vězí ězí z maasso vv  pe pepř pepř při • ce cena na za 10 100 g 25 90 super cena RREETTR RO Va Vajíč jíjíččkkovvá ppooma mazzáánk nkkaa s pa nka paži žitk itk tkou kou ou • cceennaa za 10 100 g • v nnaabí abí bídc dce ttaakéé RET dce ETRO R T ri Tu rist s iiccckká ká poom maazzzán á ka, án ka, ka 1 0 g zzaa 122,,9900 Kč 10 12 90 15,901 -18 % RRETR RE ETR T O PPooch chou outk tkovvý sa salá lát • ce cena na za 10 100 g 6 909,90( -30 % Zaviná Za viinnááče áče če • cceennaa za 1000 g 11 9014,901 -20 % 86 % hovězího masa HM 23 295x324 01-06 ZAKLAD VERZE09.ind.indd 5 31.05.16 18:25