Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Maloobchod

Platnost od 15.6 .2016 do 28.6 .2016


Maloobchod - strana 31
     

Maloobchod - strana 31

ZE SVĚTA MALOOBCHODU TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE Zákon stanovuje pro některé tržby výjimku z povinnosti evidence tržeb (§ 12 ZoET). EVIDOVANOU TRŽBOU NEJSOU TRŽBY ■ ■ ■ ■ ■ státu územního samosprávného celku příspěvkové organizace České národní banky držitele poštovní licence Vyloučení je odůvodněno zvláštním veřejnoprávním statusem těchto poplatníků. ■ Evidovanou tržbou dále nejsou tržby · banky · spořitelního a úvěrního družstva · pojišťovny a zajišťovny · investiční společnosti a investičního fondu · obchodníka s cennými papíry · centrálního depozitáře · penzijní společnosti · penzijního fondu · z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona · z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích V těchto případech je postup plošného vyloučení poplatníků odůvodněn již existujícími dohledovými mechanismy, které jsou považovány za dostatečné. ■ Evidovanou tržbou nejsou ani tržby · uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení · z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi · ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem · ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením · z jízdného nebo související platby hrazené v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob · na palubě letadel · z osobní železniční přepravy · z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků · pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu · z provozování veřejných toalet ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ Bude-li mít podnikatel pochybnosti, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna přijímat, podléhá evidenci tržeb, případně zda může být evidována ve zjednodušeném režimu, bude mít možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby (§ 32 ZoET). V žádosti sdělí finančnímu úřadu příslušné informace, ten je posoudí a na základě toho vydá rozhodnutí, jež je pro podnikatele vodítkem, jak postupovat. Podnikatel musí v žádosti uvést své identifikační údaje, platbu, na kterou se má závazné posouzení vztahovat, a její popis, a to v míře dostatečné k posouzení. Současně podnikatel v žádosti uvede návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, resp. zda se jedná o evidovanou tržbu či nikoliv. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč a poplatník ji může podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. od 1. září 2016. SPECIÁLNÍ ZPŮSOBY EVIDENCE Zákon o evidenci tržeb zakládá pro některé typy tržeb speciální způsoby, jak evidovat: ■ nabití a čerpání kreditu u elektronických peněženek, čipových karet a podobně ■ kauce a zálohy ■ tržby poplatníka, která má povinnost evidovat podle práva jiného státu ■ v případě nepřímého zastoupení Více informací na http://www.e-trzby.cz/cs/specificke-pripady. Zjednodušeně lze říci, že osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel, který přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem. Více informací na http://www.e-trzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje. 31 cT1614_21-32.indd 31 02.06.16 14:23