Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Aktuální noviny

Platnost od 16.6 .2016 do 22.6 .2016


Aktuální noviny - strana 37
     

Aktuální noviny - strana 37

INZERCE Hledáme právď Vás! PRACOVNÍKY SKLADU pro náš centrální sklad v Modleticích u Prahy Možnost výdČlku vþetnČ výkonnostní prémie až 30 000 KĀ. Další nadstandardní benefity napĢ.: x dotované jídlo v kantýnČ x v rámci vČrnostního programu dovolená až 5 týdnĤ x dotovaná karta Multisport Zasílejte životopisy: CZ-LOG-MO-NABOR@KAUFLAND.CZ nebo volejte: 323 646 830 Darovat radost... ... může být tak jednoduché! Dárko pouká vá Dárkovázka poukázka Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen 500 K č 200 Kč Nezapomeňte na dárek! 16. 6. Zbyněk 19. 6. Leoš 17. 6. Adolf 20. 6. Květa 18. 6. Milan 21. 6. Alois 22. 6. Pavla 7HFKQLNĀND 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH oprava technických systémĤ a zaĜízení skladu vþetnČ jejich technické údržby a kontroly, spoluúþast pĜi opravách a servisech servisních firem. 3RçDGXMHPH • vyuþení v oboru (elektro nebo strojní) • praxi na obdobné pozici - výhodou • vyhlášku þ. 50 - výhodou • sváĜeþský prĤkaz - výhodou • zkušenosti s opravami technických zaĜízení, manuální zruþnost • uživatelskou znalost práce na PC • Ĝidiþský prĤkaz sk. B • samostatnost, þasovou flexibilitu, schopnost pracovat v kolektivu • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity), dotované stravování v kantýnČ • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 7HOSHUVRQDO#NDXIODQGF] AAS 37 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 123