Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták supermarketu

Platnost od 15.6 .2016 do 21.6 .2016


Leták supermarketu - strana 2
     

Leták supermarketu - strana 2

Vepřová pečeně bez kosti – vvcelku • cchhlaazzeennáá • 1 kkgg 99 54 90 69,90) 9159,0020 -21 % Výýro robe bek z m mllet etéh téh ého hhoově vězzíího ho maassa SLEVA 37% • 36600 g • 1 kg kg = 152 52,50 52 ,55500 KKčč VVepř Ve epř přoovvá pl plec ec bez ez kost ko sti – pplllát átky át ky • chl hhla llaaze zzen eenná • 1 kg kg Vepřřové Vepř Ve ové kkoost ov stkkyy • cchla hl zen hl hla ené né • 1 kg kg 9990 -12 % 129,902 -23 % 109 90 124,902 ZZllaté atté kkuuuře ře ře • chla hllazen hlazen zeené • 1 kkgg 8490 109,902 -22 % Krůt KKr růt ůtí ro rollkka • 1 kkgg • mrraaažžeená ná ná 8990 113,902 -21 % GGrrilloovvan anéé ku kuuře ře ře • 1 kkss • pouz uze ze prod prod o ejn j y ss ttepl epplým eplým m ppul puulttem em 7990 99,90) -20 % MRAŽENÉ 54 90 4490 75,90) 64,90) -27 % -30 % Filé Fi lé porc orce or ce • 300 300 00 g • 1100 000 g za za 18,3 8,30 Kč MRAŽENÉ • uved uveddená ná ggrram am mááž je je hm hhmo m tno tnost st mas masaa bez bezz gla glazur zurry Piizz zza RRiist zza stor oraannttee • 33005 055– –340 34400 g • 1100 00 g od 113,2 00 33,2 ,21 21 KKčč • vyb vyb y rané néé dr d uhy u MRAŽENÉ 100% 100 % gara gara arance nce kvvali nce a ty – záru áruka k vrá ka vr cen ceníí peně enězz. z. Akce Akc k e trvá doo od odvol voo ání vol nní. Podr o obn obnáá prav prav r idl ra dlaa na dl na www. www. ww.alb albert alb ert rt.cz czz a v pprod r dejn rod dejn j ách jnách á Al A ber berrt.t Gar a anc ancee se vzt ztahu ahuje ahu je na n pot potrav raviny rav iny,, kosm iny kosm osmeti etiku, eti ku dr ku, droge ogerii oge ri , hygi rii hygienu eenu nu a hyg y ien yg ienick ick ic c é papí papí apírov rov ovéé prod rodukt uktty, y, péčči o zuuby b a kkrm rmivo rmi rm vo pro rro zv z ířa řata ata t za zak akoupené ouu ené oup né v pro p dej deejně Alb Albert ert.. Z garaance ce na po potra traavin vi y jsou so vy vylou louččeny čeny alko alko lkohol hhol o ick iiccké nápo p je, j , ta tabák bákkové bá vé výýrob robkky ro ky a gast astro pro p vvoz o y ((res res re e tau ta rac acce/k /kavá aváárny rny).).) AHO AHOLD LD Czech Czech Rep Cze Republ epubl ublic, ub icc, ic, c, a. ss..,., s vyh si vyhraz ra uje pr raz právo ávv zm ávo změny ěny po ěny podmí dmí míínek ne akkce či jjej ejjího jího uk u onč n ení en beez náhrady áhrady áhr áh d , a to to fo formo rrmo m u ozná mo ozná známen men m ení na w www. ww. w w.alb w lbert lb ert.cz ert c a naa pro prodej dejnác dej ná hh.. nác SM 24 170x280 01-06 ZAKLAD VERZE08.indd 2 09.06.16 16:02