Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketu

Platnost od 15.6 .2016 do 21.6 .2016


Leták hypermarketu - strana 18
     

Leták hypermarketu - strana 18

Užijte si vodu! 41 90 59,90) NNaaffuukkoova vací cí prrooogr ggrraam m s m s  mootitive vveem Ve Večern ččeernníč íčku čku ku • míč mííčč • ruuká ukávky vkkkyy • kru k uh • 1 ks k -30 % 299 34 90 49,90) Kč super cena Vodn Vo odnní bo bomb mba • Ø 7,5 7 cm cm • v naabíd bídce bí ccee ttak taaké vodn dní dn stř stříka třřííka íkk cí cí pis pi to ttol ole 5 × 35 35 ccm m z 59 za 59,90  59, 9,90  90 Kč 90 Kč -30 % Seet ppootá tápě p ččsskáá maska ma ska a šnor sk šnor šn o ch chl • cena enna za za 1 set set se 14991999,00/ Kč B zzéén Tamp Ba TTaampa mpa mp • 3,05 055 × 0,7 0,766 m + kart artuš ušoová vá filtra rraacee -25 % Bazzéén ssa Ba Bazé samo amo most stav stav tav avěc ěcí • 12222 × 25 cm 149Kč 199,002 -25 % 19992999,00,Kč -33 % FFiiltltrra rac race ace ce sta tand and ndar dar ard rd 139 90 159,002 -12 % Sppoorrt llááhe hevv SSW WITTCH CH • obbje jjeem: m: 5500 0 ml ml • bbaaarv r aa:: če rv čer erven vená, ve á,, mo moddrráá • obbsa bssahuj ssaahu hhuj uje filtr lttr na byliliink nnky kky a kous a k usky ovo ovoc voce ce • bazénov zéénov noová písk písk sková ová ov ová filtraaccee 20 fil 200 0066 l/h / • nápl p ň pískku 8,5 , kg • 66ce ces ce estný tnýý ve tn venti nti nt tl • př přřííík íkon on 8855 W on 379Kč 479,00* -20 % Hadi Ha d ccee bazé bazé ba zénnoová vá 4× 1,25 m 4× 119 90 149,902 -20 % SSaada da koouulíl • 8 kkss • mat aate teriá r ál:l ppl pla l st SLEVA 20 % na vybrané cyklo doplňky ilustr ilu lustr sstttrraačn ačční ční foto otto Naabbíd Nab Na ídk ídk dka na tééto to to sttrra ran aanně pla lat atí od 15. at atí 5. 66.. ddoo 28. 22888. 66.. 220016. 016. 166. 6. NNaabbíddka dka ka nep neppla ne latí v hy lat hyppe per em maaarket mar eettec ech ch BRNO BRRNO NO – Gale Galerie aale leerie r e VVaaňko ňkk vvka ňkovka vkkka, JIHL HLAVA HL AVAA – Cit AV CCiiitty Park ark, rk, LIIIBBEREC LLIB ERREEC – ul ERE ul. Bud udyyššín udy šííínnská nsská skkkáá, MOOST OSST – OOCC Cen Cen Ce e tra tral,l, OLO tr OLLOMO MOU OUC – Ga Galler eriiee ŠŠan er an a tov toovvka, to kaa, OS OSTRA STRA RAVVAA – Foru RA orrrum NNová ová oov vváá Ka Karrol ooliina nnaa, PRA RAH AAHHA – Arkád Arká Ar kád ády Paank nnkkrác ácc, Gaale allleerie riiee Ha Harfa Harfa rfa rf HM 24 190x297 14-20 ZAKLAD VERZE07.indd 18 08.06.16 17:41