Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketu

Platnost od 15.6 .2016 do 21.6 .2016


Leták hypermarketu - strana 3
     

Leták hypermarketu - strana 3

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice TTllačen ačeennka ač ka ssppec spec eciá iál 690 10 90 12,901 • cen ena ena na zaa 100 1100000 g RETR RE TRO Kr Kráállov ovsk skýý šunk šu unk nkov koovvvýý ssppeecciáál • cena cena enna na za za 10 100 00 g 10,901 -36 % -15 % super cena ŠŠppeekkáč áčkkyy • ceena nnaa za 1000 g • kli klipso klipso pssoovan vvaaanné • v nabíd nabíd na bbííddccee ta také tak aké Špek pekáčk pe áččkky áčk áč áčky rruuč ruč učně ně váázaan ané nnéé 11000 g za za 9, 9,900 KKčč a RE RRET EETTRROO Far F mářské Fa mář m má ářské skkéé šp špeeká ekkkááčk čkkyy čky 100000 g zzaa 14, 1100 14, 14 4,90 90 KKčč 9,90( 13 • ceena ennnaa zaa 10 100 g 72 7 2% po p od dííl ma m assa a 790 90 19,901 Herrk He Herk rkul kul uleess 1390 Javo Ja vořřiickké páárk rky • cena ena en na zaa 11000 g • v nnaabíd bbííd ídce ce ttak taaké akké Jaavvooři Ja ořřické řřiccké ckké ké pá párrky ky 11880 g za 19 za 19, 99,,9900 Kč 9,90 K -20 % -30 % Farmářská šunka • ce cena na za 11000 g • vý výbě běro rová vá jaakkoosst Klllob K ob o bás ása sa vh v ho od dná ná na griill gr gril 1390 14 920,90)0 SLEVA 28% 19,901 -30 % Maaďa M ďars rsská kkáá kkllob obás báássa • cen ennaa zzaa 100 ena 11000 g • v na nabíd bííddce bí ce taakké Maďa ta tak Maaďa aďď rsk sskká kllo lob obáás ása sa sa 44000 400 00 g za za 69 69, 669,90 99,,9900 Kč Kč 1990 23,90) -16 % Ciká káns nskkáá peče čenněě • ceen ena naa za 100 za 1000 g 16 90 20,90) 87 % vepřové kýty -19 % Book šuma šu maavs vský vs ký • ccena eena en na za za 11000 g Vyso Vy soč oččiina inaa • 380 80 g • cena enna zzaa 11000 g = 113, 3,14 KKčč 3, 90 9 0% ve epřov přovéh př ovéh ov ého é ho b bo ok ku u Kuřřeecí debbrreecí Ku ecíínnkkkaa • cena ceena enna n zaa 10 10000 g 1290 super cena Salá aláát vl vlaš ašsk šsskký 80 % SSa 80 eena na za na za 10 100 00 g ve v ep př řo ov vé • cen • v naabíd ídce íd ídce ce tak taaké Saal alá lá l t peče pe čeně če n CCaam ampin ping, i gg,, 100 1 g 10 za 6,9 za 6,,990 Kč 6 907,90( -12 % HM 24 190x297 01-08 ZAKLAD VERZE06.indd 3 49 90 64,90) IId deá eálln ní na n a ce essty ty -23 % PPoomazá mazánk ma zánk zá nka čeessnneekkov nka ovoo -ssýr ýrov ová • ccena eena na za za 11000 g • v na nabíd bídce ce tak ce taa é Poma maazán ánka ka ryb ybí,í,í, 100 yb 0000 g zzaa 11 111,90 11,90 11, 90 Kč Kč 1190 14,901 -20 % 08.06.16 18:07