Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketu

Platnost od 15.6 .2016 do 21.6 .2016


Leták hypermarketu - strana 6
     

Leták hypermarketu - strana 6

Tvaroháček Mléčný dezert 12 • 1550 g • 1000 g = 8, 8,60 600 Kč 918,9010 • 100 g • vybrané druhy 990 12,901 -23 % SLEVA 31% Tvarohový dezert • 135 g • 100 g = 9,56 Kč • vybrané y druhyy 1290 16,901 -23 % 59 90 89,90) Actimel • 4× 100 g • 100 g = 9,98 Kč • vybrané druhy -33% 39 90 49,90) Mléčná krupice • 150 g • 100 g = 7,27 Kč • v nabídce také Mléčná krupice ochucená za 12,90 Kč -20 % 1090 12,901 -15 % Nestlé ceereálie • 350–3755 g • 100 g odd 15,98 Kč • vybrané druhy Chlebíčky s polevou • 100 g • vybrané druhy 1290 16,901 -23 % 5990 87,90) -31 % Javvorový siruup • 2550 g • 1000 g = 59,60 Kč 149 Kč 195,002 -23 % Holandské vafle • karamelové véé • 315 g • 100 g = 7,911 Kč 2490 33,90) -26 % St. Dalfour ovvocná pomazánka • 284 g • 100 g = 21,100 Kč • vybrané druhyy Bio Garanc Gar Ga aran anc nce ce ssee vztahuj zta ahuj hu ujje je na pot o av otr avi vin vi ny, ny y, ko k sme sm ti tiku, iku, u, d drroog dro ger eerrii, iii, hygie hygi hy gieenu nu a h hygi yg ygi giieni g en eni n cké cké pa ap píírové pír ovv pr produ odukty d kty du kty,, pééči č o zub či zu y a kr krmiv mivvo pro ro zví zvv řřa řat atta. a a. Z gara rancee na na p poootra tra avvi vin in nyy jsou soou vy vyloučen lou lo oou učen čeny eny a alko lkoho lkoh lko hoollic ick ckké nápo áp áp pooje, j , ta je tabák ákové kové ové vý výrob robky bkyy a gast gastro ast sttro ro pro provoz pr voz vo o y (res resttau ta aurrac acce/k e/ avárny e/kavá e/ rnyy).. • gara aranc arance ncee se up upllla lat atň ňu ňuj ujje u na inf in nffo kout nfo out ou utku u neb eeb bo in nfo foo pokla pokl po kla la ad dněě • je j tře řeba ba a mít mítt oorrig mí ig igi giiná nál nál ální ní ú účččtenk účt en enku nku • je nu nutné tnéé vr tné v áti t t ales espoň es poň ň 85 85 % pův p odn pů dního dního íh h mn množs ožství ožs ž tví víí zb boží ož v oori riigin ginál gin áln áln lním ím ba bal a eení al níí a s etikketo etoou • v  v p pří řřípad pa ě zza ako a kooupe up p níí vět větší ššíh íh ho množ noožstv nožstv tvví zbož boož oží může může ůž tee uplatn up upl platn attnitt gar garanc an n i max. ax na 3 ks ax k • uplatňu pla atňu ňujet jjet ete-l -lli g gara arranci ara nci nc ci n na a mu ult llti tip ti pac pa ack, ac k, můž mů m ůžže býýtt n ů nač ačat a atý a ttýý/o /ot otteevř vvřřeený en ný po ný pouze uze 1 kkss zbo uz b ží ((a bo a z něj něějj sp spoottř tře řřeebov ovvá áno án noo ma n max. ax. x. 15 15  1 5 % půvo ův dní ůvodní d ího dníh ho mno množství) množst žst stvví) í) • při p akkci c 1 + 1,, 2 + 1 ap apod. od od. d je je tř třeeba třeba ba a vr vrá rá átttiit áti vššecch vše hny prod hn od dukt uk yy,, spo spot sp potř tře tře řebov bovváno án á noo m n mů ů ůže že být že bý poou bý uze z 15 15 % z 1 ks ks; část čás ást sstka vám m bu budee vyp vyplac vy laccena na a po podle d úč účten čten teenky k • v rá rám mci mc ccii 1 nák nákupu upu lzze g gara a n ara ar nci nc ccii up upl u pla attn atn tn niit it max max. na 3 dr max. dru ruh uh uhy hyy za zakko zako kou oou up pen pe een néého ho zb bož oží žíí • gar ga anci anci m anc mů ůž te ůžete ůže te up u atn upl nitt doo 3 d 3 dnů ů od zak a oup oupení ení vý výro rob obku (tz (t n. de den d en n náku ná n ákup kku up upu + 2 nás áslled edu ujíjící) uj cí),, nej n ne eejpoz pozděj po oz o děj ději ěji však šakk v po pos ossle leed led dníí de den e sp potř ottřřeby ebyy / min min. i . trva in vvanlil vos vosti ti gar ti g anc ncí krytého ryt yttéhoo zb zboží oží ží • u p u potr otrravi avin n podl odléha éha hajíc j ích jíc í h ry rych chl chl hlé lé zkáz kká á áze ( z dat (b (be ata ata t sp spotř ottřeby eby by / min iin n. trva trva anl nlilivossti t na a eti etiket ketě) ket ě)) lz lze ze ga garan ran nccii upl up a atn tnit max ma . 1 de d n od j d eji ejich ch zakoup zak akoup oupení ení • gar garan aranci an nci upla nc platňu tň ňujte jttee n jt na a pr proode od deejně, jn jjně něě, kkd kde de js jste te zb te zbo b ží zak a oup ako oup piili illi, jin iná iná ná pr p ode od dejna jn mů jn jna m žee gar garanc ancci vyří an vyří ř dit ří d , pouz u e poku uz pokud oku k d má má výro výýro rrobek bek ek v  v nab na ídc dcee • ga garan r ce vám ran vá ám m mů může že být být od dmít mítnut nuta nuta nut v přříp padě a zřejm ad zřřejm mého ého či op opako pak ako kovvan ko a an néh éh ého ho zn neuž eužití ití tí • čá čá tka čás ka vá ám bude bude ud ud dee na navr navrá vrá ácena cen na vždy ždy v h hot ot otovo oovo vvosti stii v Kč st Kč bez e oh ez hled du na a t  tto, o, jak akkýým m způ zzp p sob ob beem m byl vý by výrob rob ob bek ek zap plac lacen en • g en • g •  gara ara arance an nce ce ce je je pl platn platn atná tná do odv dvolán dvo volán lá ání,í podrob án pod o ro rob robná bná á pra p vid pr vid dla la na n ww ww www ww.al a ber bertt.c .ccz a v pr pro prodej rodej dejjná ná h Albe nác lbert berrtt HM 24 190x297 01-08 ZAKLAD VERZE06.indd 6 08.06.16 18:08