Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 22.6 .2016 do 28.6 .2016


Supermarket - strana 4
     

Supermarket - strana 4

A ROZPA LTE TO! 9 9013,901 -28 % BBurg Bu urrgger er peepppe per Špek Šp ekáčky ekáč ááččkkyy ruč učně ně vvááza áza zannéé • ceena na na za za 10 100 g 0 gg • v na nabíd abíd bíd ídccee tta tak ak aké RRE RET ETRO ET RO Far FFa armář ar mááářřské m sskkkéé šp špeek eká kkááčk čkkyy čky s pood odí ddíílem leem m masa maassaa 95 m 95 % %,, 1100 0000 g za za 114 14, 44,,90 90 Kč 90 Kč 11 90 14,901 • maasn assný ssnný poolo loottov tooovvar ar • 22200 g • 1 kg kg = = 1  113 13366 Kč Kč • pál áálililivos vosst vost 2990 7990 39,90) 99,90) -25 % -20 % KKuuřřeeecí cí cí ggrrililovac ovac ov ací se set Maare M arreennggo • 1 kg kg • cchl chhhllaze aazzzeennýý • masn masn asný as ssnný poolo lotov lo ottov toov ovaarr Moora M ravvsskkéé klloobá básskky • ceena ennnaa za za 110000 g 0  gg • v nnaabbí bíd ídccee tak íd taakké M ta Mora ora oor rraavs vvsk ské kklob sk lob lo lob obáásk ássk sky 450 500  gg 50  zza  za aa  779 79, 99,,90 990  00  Kč Kč ((89 (88899,,90 ,990 90 Kč Kč) -20 % 2990 39,90) BBuurrgger er s je jehn hněěččím ím mas aseem m • maasn asssnný polo ollo olotov loto tov tov ovaarr • 220 220  00  g • 1 kkgg = =  1136 = 1 336  66  Kč Kč • pááli állilivos vvoos ost -25 % Kuřecí stehna 59 • hhoorn rní, níí,, spo podní dní dn • ch c la lazeenáá • 1 kkgg 987,90)0 SLEVA 31% 4990 61,901 -19 % Výrobe Vý roobek bek zz  ml be mlet ettéh ého ééh ho maassaa – mix ix, tu tučn čnos čnos osstt doo 20 % • 4880  800 g • 1 kkgg = 1104 044 Kč Kč 99 90 139,002 -28 % Kuře Ku Kuře řecí eccíí prs rsa sa s kkoost stítí • chhla laaze zená zen ená • 1 kg en kg 6290 72,90) -13 % KKuuře řeccíí řecí kkřříddlaa • chhla hllaaze zen enná • 1 kg kg SM 25 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE08.indd 4 16.06.16 14:55