Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 22.6 .2016 do 28.6 .2016


Supermarket - strana 5
     

Supermarket - strana 5

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice 11 90 15,901 Traam Tr Tram mppsský ký sal alám m Poma Po mazzáánk nka ttuuňá ňááko kkoová ovváá • cena ennaa za za 1000 g 0 gg • 1000  000 g • v nab naabbíd na íddce ttaké ídc aaké ak kkéé Poom PPom omaazá azzzáánnk nka kkaa ttooppin inkkov ová ov 1000 1100 00 g zzaa 11, 11111,,90 990  0 Kč Kč 11 90 16,501 HHooto t vváá jídla ídllaa íd 4990 • 4400 0000 g • 10000 gg = 12, 12, 2 48 448  8 Kč Kč • vvybr ybr yyb bbrran ané ané né dr druhy uhyy 67,90) -27 % -25 % 11 90 9 90 12,901 -26 % AAnnggllická ká sla lanniina na • cen eena nnaa za za 10 1000 gg DDeebr brec eccínnsk ské párk pá rky pr p eem miiuum • cena e zaa 110000 g en  gg • v na nabíd nabíd bíídddce ccee tak taakké ta DDeeb ebre rec eeccíns íínnsské k ppááárrky ky pr pr miu pre mium ium 200 20 00 g zzaa 24,90  24 990 24, 24 90  00 Kčč (300,90 (3 900 Kč Kč) super cena -23 % ŠŠuunkov ový ssaalá lám 1190 14,901 -20 % • cceeennnaa zaa 10 zza  100 00 g 13 90 super cena 15 90 20,90) DDeebr brec ecín cín ínsk ská ppeečeně čeně če n • cena cenaa za za 100  100  10 0 g -23 % 92 % vep 92 epřo řové vého ého ho boku bo ku 87 % 87 ve ep př přov řov vé kýty ký ty ŠŠuunka nka od nk od koossttii • ceena naa zaa 110000 g 0  gg • vvýb výýběro ěěrrroová vá ja jak akost oossstt • v na nabbíd nabíd bíííddce c tak aké Šunk uunnnkka ka ood k dd k  ko  kkostti 1000 g za za 24 244,,90  24, ,990 90  00 KKčč (30 (33300,90 90 Kč 90 Kč) CChlé Ch hlé léébb lá láma mank nkov koovvý • krájen kkrrráájjen krá e ý en • bale alle lený ný • 500 000  0 g • 10000 g = 4, 4,39 39 KKčč 2190 1490 25,90) 20,90) -15 % -28 % Chlé Ch hlé léb ve vessnniicckkýý • z kkaamen men ennnéé ppec ecce • bez ez E • 40 4000 gg • 100  00 g = 33,,73 00 773  33 KKčč 3 Kč • ppouz ouuz ouz ou uze ze ppro ro pr ro prroodej pro dejn de eejjnnnyy s vvlas s  s v s vlas laas lastní a tní tnní do dopék opé pékárn pék árno rnoouu 8 9012,901 -31 % 4 Raženka cereální • ssvvět věěttlá lá • 70 g • 10 100 g = 77  Kč Kč • po pouze uze pr uz pro pr proddej prod ejny ss  vl  vvllaassstn tní do tn d ppééká kárnnou o 96,90(0 SLEVA 28% Croi CCr rooi oiss ssan ss anty ant ty • 665 g 5 gg • ba 5 g bal alen ennéé ené • 100 000 g = 13 00  13,70 700 KKčč • různ ůzn zné druh ruh ru uhy Čoko Čo oko korolk rolk ro lka ka • s pudin puudin inngem m • 65 65 g 65  • 100  00 g = 12 00 12,16 16 Kč 16 Kč • pou ou e pro ouz r pro prodej prodej deej ejnyy s vlas s  astn as tní n dopék ní doppé do pék é áárnnou ék o 790 9,90( -20 % Kap Ka aps psa meeru ruňňk ňkov ová ov • 885  8555  5 gg • 100 100 00 g = 8,12 = 8 8,12 12 Kč • pouz ou e ou pro ro pr ro p ode pro dejn jjny ny ss  vlasstnnní s v doppéká do dop ékkáárrno nou 690 9,90( -30 % NOVINKA SM 25 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE08.indd 5 16.06.16 14:56