Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 22.6 .2016 do 28.6 .2016


Hypermarket - strana 6
     

Hypermarket - strana 6

Vepřová pečeně bez kosti – vcelku 89 • ch cchla hla laze aze zzená ennáá • 1 kkgg 9159,0020 29 90 42,90) Výrroobek Vý bek z ml be mleettéh ého maasa m asa sa – mix ix • maasn sný polo sn oollo l tto tov ovar ov ar • 480 80 g • 1 kg kg = 62, 2,30 30 Kč Kč -30 % SLEVA 43% 13990 HHoově ově vězí zí pře řředn edn dní bbe bez ez kost ko sti ti – kkrrk • chla hhllaazen zenné • 1 kg ze k • ddoo vypr ypr yp prood odá ddáání ní zzás záásssoob ob 175,002 -20 % VVeepř epřřoovvé vé řříízk zky z kýýty ty 104 90 129,002 • chhlaazzen zeené • 1 kg kg -18 % VVeeppřřovvý bo bok bbeez ez kosstti vý ko výbě běrový rroový vý – šp špal alík íky • chla hlla hlazen lazzen zeen ený • 1 kg kg 9990 135,002 VVoodňan dňan dň ansk ská kkaach chna na 84 90 114,902 • cchl hllaaze hl hla zzená zen eenná ná • 1 kg kg -26 % -26 % Krůt Kr ůtí st ůtí steehheennnníí ste p ááttek pl tek ek • cchla hla hhl lazen zenýý ze • 1 kg kg • půůvo vod Maďa aaďďa ďarsk rsko rs sskko 11990 149,902 -20 % Krůt KKr rrůt ůůttí játr jját já átr ttra ra • mrraž raažen ennáá ená • 50000 g • 1 kg kg = 443, 433, 3 80 80 Kč Kč 2190 29,90) -26 % LLoosos sos fileety so ty s kůží kkůůží ží 109 • 450 50 g • 10000 g = 244, 4,4 ,443 Kč • uved ved ve edená eená gr gram am amá mááž je hhmo je hmotno tnoosstt bez bee ggllazur zurry 90 165,002 -33 % MRAŽENÉ RYBA TýDNE pstruh kuchaný ilustrační foto HM 25 190x297 01-06 ZAKLAD VERZE08.indd 6 MRAŽENÉ Psstrruh je v gastronomii tra ad dičně ceněná lososovitá ryb baa, a to zejména tím, že vve svalovém tuku se na achází v průměru zhruba dvvojjnásobné množství klíčové om me ega-3 mastné kyseliny op pro oti jiným sladkovodním ryb báám. Pstruh je vhodný ke vše em m kuchyňským úpravám a v létě zejména ke grilování. La ahodné rybě nejlépe vyh hoovuje jednoduchá příprava s minimem přísad. 1790 21,901 -18 % Pstr truh uh kucchaný haaný ný • chla hl zen eennýý • voln olnýý • ceena na za za 100 100000 g • poouz uuzze v pr prode rode dejn de jnnáách jná s obsl s  b luho bsluho h van vaným ým úsekem ým úse sekem em čeerrstv če stvvých st ýchh ryyb • v nab abídc ab ídce íd taaaké akké Pstr stt uhh ku kuc ucchhan haaný ný ss  hlavou, lavvoou, u va vakuo k věě bal kuo baa ený ený,, en 1000 g zaa 17, 10 17,90 17 900 Kč 15.06.16 19:32