Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 22.6 .2016 do 28.6 .2016


Hypermarket - strana 7
     

Hypermarket - strana 7

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice SSttriipttýz ýzkkyy • ceen ena nna za za 10 100 g 0 gg 7 90 9,90( RETTR RETR RE RO PPeeččeená ná šun unka ka RREETR TRO Dě Dědo dova va pap aprriiikko kovváá klo lobbá bása bása s • cena enna na za za 11000 g 0 gg • nnej neeejjvyš jvvyš vyyyššší ší jak jaakkost ja ost os st • beezz llep leeeppku pku, kuu,, ssóóójijiji a glu ku lut lut utam am ama maannuu sod sod so odnéh ného né ého E621 éh 62211 62 • cena eennnaa zzaa 11000 g 0 g • be bbez eezz le lepku pkku ku, ssóój sój óji a gglluta utttaaman maan man m anu soodn dnnéého hho E6 E621 21 • v na nabíd abíd bídce ce tta tak aké RETR ETR ET RO Pááre árre rek exxt eext xtrraa ssee sýr sýýýrrem, eem m, 1000 g za m za 16 16,,90 900 KKčč 21 90 25,90) -20 % 1590 18,901 -15 % -15 % Salláám se Sa sels els lský ký • ccena ena za 1000 g en ena 0 g 0  12 1490 90 15,901 21,901 -18 % % vep ve př řov ové kýty kýty ký ty Česn Če snekov ekkov ová ký kýýta ta ta • cena eenna na za za 10 1000 g 0  gg 12 -31 % Šunk Šu nkoovvá cciihhlla zaauz uzen ená • cena cena eennaa za za 10 100 g 000 g  gg super cena 916,9010 SLEVA 23% Vepřová euro šunka 1190 podí po díl ma masa sa 96 9 6% • cceena na za 10 100  000  g • st staannddaard rdní ní jakost ja kost ko st BBoookk Flam FFllaam meen endr nddrr • ceen ena nnaa zzaa 11000 g 1390 20,50) -32 % CCiiká káns nský nský ký šááll • cena enaa zzaa 10 100 g 0g 1490 19,901 -25 % 92 9 2% vep ve př řov ové éh ho ho bok bo b ok ku u Rusk Ru ské vejc vejc ve jce v as jce asppiiku ku • 200 200 00 g • cchhla llaz azené enné • 100 00 g = 9, 9,95 ,955 Kč Kč • v na nabíd ídce ídce ce také ttaak tak aké Rus usk usk ské vveeejce vej vejce ce maaxxi,i, 1150 15 550g za 119, 9,9 9, ,90 Kč 19 90 23,90) -16 % Poma Po Poma mazáánka nkka ce cele lerroová ler vá – gró róns rón nská ká 87 % vep 87 epřo řové vé kýýty k ty • cena cena na za za 100 11000 g 0 g • v na nabíddcee takké Poma omazán om zán ánkaa čer čertov ttov o sk ov sská k , PPom Po om maz azzáánka nkk à laa kra kkrrab r b s jo jogur gu tem tem,, te 100 100 00 g zzaa 99,9 ,90 K 0 KKč 9 90 12,901 -23 % Vychutnejte si pocttiivou u kvalitu Novvá Retr etro o ř ada a Al Alber bertt bezz kom ber kompro promi miisu – bbez  e lep ez lepku eppku ku, u, só u sóji j a glut ji glut lutama utama amanu sod am sodnéh dného néh ho ((E62 E 21). E621) E62 1)) 1000% ggara 10 aara rance ra ance nce kkvval nc alil ty ty – zár ááru ruka ka vvrá vráccen ceení peně peně eněz. z. Akc Akkcce trvá trvá váá do do oddvvo vol olání á í. Podr án oddrobná odrobn obn bná pra r vidl rav idd a na na www. w .alb ww alllber alb ert r .cz cz a v prod cz roooddeej ejn jnác ách ch AAlllber ber be errtt.. Gar Gaaranc anncce se vvzta zzta ta tahhuj ujje na na potrav pot ravviiny rav ny, kosm osm smeti ett ku, eti kkuu, droge drrog oge g rrii ge rii , hygi hygi g enu ennuu a hyg h ien hy eenické ick cckké paapí appírov rov ovéé prod proddukt ukty, tyy,, pé péč ééči o zu zuby byy a kkrmi rmi rm mivo vo pro p zvvířa pr ířřaata ta za zak aakkoup koup oupené upen ené nnéé v pro roodej ejjně ně Alb lbert. ert rtt. Z ggaaran raannce ce nnaa pot poootrav raav aviny iny ny ny jsoou vylo jso ylloouče yl uččeny ny alk alllkkoho ohhoolic oho liické lic kéé náp ápoje ooje, ttabá abb kov aabá ovéé výro ov ýýrrroobkyy a gas ggaaastro stro troo pr provo ovozyy (re reesta taaura ur cce/ ceee//kav kavvárn r yy). y))).. AH AHOLD HOLD OLLDD CCzzech OL cchh RReepub ppuuublilic ic, a. s..,, si si vyh vyyhrraz azzuje zuje ujee pr právo vo zzm vo měěny ny ppoodmí m nek mí neek ek a cee či její akc ejího ho uuk uko konč nče čení če ní bbez ezz náhra náhhra ná hrrady dy a ttoo fo dy, for oormo ormou mou o oz oznám náá ení níí nnaa ww www.a www.a w albe w.albe bert rt. t..cz cz a na cz na pro rrod odeejn ejjnác áách cchh. HM 25 190x297 07-09 ZAKLAD VERZE08.indd 7 15.06.16 20:16